Aktualności prawne

KONIECZNOŚĆ DEMATERIALIZACJI AKCJI

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw wprowadza szereg zmian w przedmiocie prowadzenia księgi akcyjnej oraz konieczność dematerializacji akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Znowelizowane przepisy przewidują konieczność dematerializacji akcji, przez co akcje w formie papierowej utracą swój byt. Kolejna zmiana to obowiązek wprowadzenia elektronicznego podpisu akcjonariuszy…

Czytaj więcej

NOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU RESTRUKTURYZACJI W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Trudna sytuacja, będąca wynikiem pandemii COVID-19, w której znalazło się w ostatnim czasie wielu polskich przedsiębiorców powoduje, że znaczna część z nich jest zmuszona do udrożnienia i optymalizacji swojej działalności. Tarcze antykryzysowe poprawiły sytuację płynnościową części firm, jednak nie wprowadzały żadnych narzędzi w zakresie restrukturyzacji. Dopiero ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach…

Czytaj więcej

MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA UMOWY KREDYTU INDEKSOWANEGO DO CHF NA ŁAMACH ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Możliwość unieważnienia umowy kredytu indeksowanego do CHF na łamach orzecznictwa Sądu Najwyższego została ujęta w wyroku z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18). Istotność tego wyroku wynika bowiem z tego, iż Sąd Najwyższy stwierdził, że wadliwy mechanizm indeksacji zawarty w umowie kredytu skutkuje nieważnością całej umowy. Dotychczasowa linia orzecznicza SN konsekwentnie wykazywała, że umowy…

Czytaj więcej

KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS W DOBIE EPIDEMII

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Instytucja nadzwyczajnej zmiany stosunków (klauzula rebus sic stantibus) została umiejscowiona w Kodeksie Cywilnym. Przepis art. 357(1) wskazuje bowiem, że jeżeli w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami…

Czytaj więcej

ZDALNE ZWOLNIENIE PRACOWNIKA

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Wobec powszechnie panującej epidemii Covid-19 wpływającej niekorzystnie na sytuację ekonomiczną zarówno w Polsce, jak i na świecie, pracodawcy zaczęli masowo redukować zatrudnienie w prowadzonych przez siebie zakładach pracy. Zwolenie pracownika z pracy będzie wiązało się jednak z szeregiem trudności natury logistycznej. Przede wszystkim, trzeba mieć tu na uwadze aspekt doręczania pisemnych wypowiedzeń umów oraz brak…

Czytaj więcej

EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI OD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Egzekucja wierzytelności od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to materia bardzo rozległa i dość skomplikowana. W przypadku gdy dana spółka nie posiada majątku, który wystarczyłby na pokrycie istniejących zobowiązań, egzekucja wobec spółki okazuje się niemożliwa do przeprowadzania. Efektem czego jest wydanie przez komornika postanowienia o bezskuteczności egzekucji.   Postanowienie o bezskutecznej egzekucji nie wyczerpuje jednak katalogu…

Czytaj więcej

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JAKO ZASTAW ZA WYPOŻYCZANY SPRZĘT SPORTOWY

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Obecnie dość powszechne stało się zostawianie w wypożyczalniach sprzętu sportowego dowodu osobistego przez klientów jako formy zastawu za wypożyczany sprzęt. Jednakże większość z przedsiębiorców stosująca w swojej działalności wspomnianą powyżej praktykę nie zdaje sobie sprawy, iż zatrzymywanie dokumentu tożsamości pod zastaw jest penalizowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Należy przy tym zauważyć, iż uprawienie do…

Czytaj więcej

OKRESY WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Znajdujące się w Kodeksie pracy przepisy regulujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę nie muszą mieć zawsze bezwzględnego zastosowania. Ich wykorzystanie zależy przede wszystkim od zgodnej woli stron, pod warunkiem, iż takie wybiórcze stosowanie norm będzie korzystniejsze dla pracownika. Pogląd ten został potwierdzony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2011 r. (II PK 302/10),…

Czytaj więcej

KARA UMOWNA

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Kara umowna stanowi mechanizm zabezpieczający terminowość i prawidłowość wykonania przewidzianych umową obowiązków stron. Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483-485 Kodeksu cywilnego.  Nie jest to jednak instytucja samodzielna, bowiem kara umowna stanowi postanowienie umowne, którego zamieszczenie w zawieranej umowie zależy tylko i wyłącznie od zgodnej woli stron. Mimo wspomnianej dobrowolności stosowania kar umownych ich…

Czytaj więcej

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 listopada 2019 roku. Zakłada ona stopniowe implementowanie zmian w zakresie rozliczania podatku VAT. Największą wprowadzaną modyfikacją w tym zakresie jest rezygnacja z mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Odwrotne obciążenie zostało bowiem zastąpione obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Od…

Czytaj więcej

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i…

Czytaj więcej

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 7 września 2019 r. wprowadziła szereg nowych uregulowań prawnych. Zmiany dokonane przedmiotową nowelizacją można podzielić na 5 istotnych kategorii.   Pierwszą z istotnych zmian jest wydłużenie terminu na sprostowanie świadectwa pracy. Dotychczas obowiązywał 7-dniowy termin na zwrócenie się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,…

Czytaj więcej

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Nowe opłaty w sprawach cywilnych obowiązują od dnia 21 sierpnia 2019 r. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1469) wprowadziła liczne zmiany  nie tylko w kodeksie postępowania cywilnego lecz również w ustawie o kosztach sądowych…

Czytaj więcej

PRZEŁOMOWE ORZECZENIE W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI ACa 1712/17 wydał przełomowe orzeczenie w sprawie kredytów frankowych. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest o tyle doniosły, że jest pierwszym w Polsce prawomocnym orzeczeniem unieważniającym umowę kredytu we frankach szwajcarskich. Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę na skutek apelacji banku, który zaskarżył…

Czytaj więcej

POJĘCIE PRZESTĘPSTWA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Pojęcie przestępstwa na gruncie prawa cywilnego stwarzało niejednokrotnie rozbieżności interpretacyjne w doktrynie. Wszelkie wątpliwości zostały rozstrzygnięte w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2018 roku, wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 116/17. Sąd Najwyższy stwierdził, że przepis art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego…

Czytaj więcej

BADANIE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wielokrotnie można spotkać się w praktyce z sytuacją, iż pracodawca mający podejrzenie, że zatrudniony przez niego pracownik przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu, postanawia samodzielnie zweryfikować swoje przypuszczenia poprzez badanie trzeźwości pracownika. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy pozytywny wynik kontroli dokonanej alkomatem bezpośrednio przez pracodawcę jest przesłanką do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez…

Czytaj więcej

NĘKANIE DŁUŻNIKÓW PRZEZ WIERZYCIELI

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Nękanie dłużników przez wierzycieli jest coraz poważniejszym problemem pojawiającym się w przypadku podejmowanych działań windykacyjnych. Najczęściej są to działania przedsiębrane przez instytucje parabankowe lub też wyspecjalizowane w tym zakresie firmy windykacyjne.  Nie negując oczywiście uprawnień wierzycieli do domagania się od dłużnika spłaty jego zobowiązań finansowych należy wskazać, iż nie każde działanie wierzyciela zmierzające do odzyskania…

Czytaj więcej

OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości rodził wiele problemów prawnych jak i ekonomicznych po stronie spadkobierców, którzy w wyniku przyjęcia spadku uzyskali nieruchomość, a ich celem było zbycie odziedziczonego majątku. Do dnia 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych były bardzo niekorzystne w stosunku do spadkobierców. Z racji, że na…

Czytaj więcej

PODZIAŁ MAJĄTKU OBCIĄŻONEGO HIPOTEKĄ

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Podział majątku obciążonego hipoteką od dawna budzi spory w judykaturze i doktrynie. Przedstawiciele jednego nurtu uważają, iż Sąd w momencie ustalania wartości nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, która jest obciążona hipoteką zabezpieczającą spłatę kredytu bankowego udzielonego małżonkom, powinien obliczać jedynie wartość rynkową tej nieruchomości bez uwzględniania wartości obciążenia.  Z kolei przedstawiciele drugiej koncepcji uważają,…

Czytaj więcej

ZMIANY W PRAWIE AUTORSKIM

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Przegłosowanie przez Parlament Europejski w dniu 26 marca 2019 r. dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym wprowadza zmiany w prawie autorskim polegające na harmonizacji różnych aspektów prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym na terenie całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą zobowiązane do wprowadzenia przepisów, które będę zgodne z treścią…

Czytaj więcej

ALIMENTY NATYCHMIASTOWE

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Pod koniec lutego bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt reformy prawa rodzinnego, której głównym celem jest skuteczna realizacja obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, poprzez tzw. alimenty natychmiastowe. Nowelizacja zakłada ponadto egzekwowanie praw dziecka do kontaktu z rodzicami, ochronę najmłodszych przed przemocą oraz wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Nowe przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych…

Czytaj więcej

WYPŁATA WYNAGRODZENIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wypłata wynagrodzenia jest jednym z obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika. Zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa. Jednocześnie jak stanowi art. 86 § 2 kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowa wypłata…

Czytaj więcej

SUKCESJA JEDNOOSOBOWYCH FIRM

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Sukcesja jednoosobowych firm prowadzonych przez osoby fizyczne była do tej pory niemożliwa. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, której przepisy w przeważającej większości weszły w życie 25 listopada 2018 r. jest odpowiedzią ustawodawcy na od dawna sygnalizowane problemy co do dopuszczalności dalszego prowadzenia działalności gospodarczej po śmierci jednoosobowego…

Czytaj więcej

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W październiku bieżącego roku weszła w życie nowa regulacja, której celem jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Rozwiązania zawarte w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, mają odpowiadać oczekiwaniom użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy od wielu lat napotykają niemożliwe do…

Czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Unieważnienie umowy kredytu frankowego stało się obiektem zainteresowań coraz większej grupy konsumentów, którzy zawierając umowę kredytu we frankach szwajcarskich popadli w trudne do spłacenia zobowiązania, a to z uwagi na nagły wzrost kursu waluty – franka szwajcarskiego. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie zostali należycie poinformowani przez kredytodawców o istotnych informacjach dotyczących zawieranej umowy, w szczególności…

Czytaj więcej

INSTYTUCJA PONAGLENIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Instytucja ponaglenia została wprowadzona do kodeksu postępowania administracyjnego mocą obszernej nowelizacji w czerwcu 2017 roku. W założeniu ma niwelować bierność organu lub nieterminowość w załatwieniu sprawy. Tym samym ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego rozwiązania, którym było zażalenie na bezczynność czy przewlekłość postępowania.   Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 37 § 1 k.p.a., strona ma prawo wnieść…

Czytaj więcej

NOWE REGULACJE W SPRAWIE TZW. DOPALACZY

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 21 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzająca nowe regulacje w sprawie tzw. dopalaczy. Zmiany przygotowane przez ustawodawcę zostały podyktowane koniecznością wdrożenia działań zapobiegających coraz szerszemu zjawisku produkcji, dystrybucji i wprowadzaniu do obrotu nowych substancji psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami. Nowe regulacje w…

Czytaj więcej

KRÓTSZY TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy, krótszy termin przedawnienia roszczeń. Od 9 lipca bieżącego roku dotychczas obowiązujący 10-letni okres przedawnienia przewidziany w art. 118 k.c. został skrócony do 6 lat. Nie dotyczy to jednak roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych, związanych z…

Czytaj więcej

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA TRWAŁE KALECTWO DZIECKA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W czerwcu bieżącego roku zakończył się trwający blisko 9 lat proces z powództwa rodziców, których córka, wskutek rażących zaniedbań ze strony personelu medycznego, doznała ciężkiego i nieodwracalnego  uszczerbku na zdrowiu. Zasądzone w sprawie zadośćuczynienie za trwałe kalectwo dziecka w kwocie 1,2 mln zł jest jak dotąd najwyższą rekompensatą przyznaną w oparciu art. 24 i art.…

Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Ten unijny akt prawny wprowadził szerokie zmiany w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Przepisy RODO wprowadzają szereg obowiązków, jak i przewidują możliwość nałożenia sankcji finansowych na podmioty naruszające poszczególne unormowania.   Należy przede wszystkim wskazać, że RODO wprowadza obowiązek…

Czytaj więcej

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 06 marca Prawo przedsiębiorców, która z uwagi na zawarte w niej unormowania uważana jest za najważniejszą z pakietu 5 ustaw potocznie określanych mianem ,,Konstytucji Biznesu’’. W zamyśle Ustawodawcy nowe akty prawne mają zreformować polskie prawo gospodarcze. Należy wskazać, że Prawo przedsiębiorców zastąpi…

Czytaj więcej

SKARGA NADZWYCZAJNA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Skarga nadzwyczajna jest nową instytucją prawną, która z dniem 3 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać w polskim systemie prawnym, gdyż z tą datą wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r.   Należy wskazać, że skarga nadzwyczajna jest rozwiązaniem o tyle rewolucyjnym, że dotąd taka instytucja była nieznana polskiemu…

Czytaj więcej

ODWOŁANIE DAROWIZNY

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Odwołanie darowizny zostało uregulowane w treści art. 896-902 kodeksu cywilnego. Ustawodawca wyróżnił kilka przypadków, kiedy takowe odwołanie darowizny jest możliwe. Jeżeli darowizna nie została jeszcze wykonana, to darczyńca może ją odwołać, gdy po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do…

Czytaj więcej

ROZWIĄZANIE UMOWY DOŻYWOCIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Rozwiązanie umowy dożywocia zostało uregulowane w art. 913 § 2 kodeksu cywilnego. Na podstawie tego przepisu, w wypadkach wyjątkowych Sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie. Należy zaznaczyć, że Sąd powinien orzekać o rozwiązaniu umowy dożywocia jedynie w wyjątkowych wypadkach. Ustawodawca nie wymienił, chociażby przykładowo, co…

Czytaj więcej

POBIERANIE PLIKÓW Z INTERNETU

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dobie informatyzacji powszechne jest pobieranie plików z internetu przez jego użytkowników. Nie zawsze jednak taka działalność będzie zgodna z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) zawiera szereg unormowań w tym zakresie. Poniższe rozważania należy rozpocząć od przedstawienia treści art.…

Czytaj więcej

NIEZATRZYMANIE SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca art. 178b przewidujący odpowiedzialność karną za nowe przestępstwo – niezatrzymania się do kontroli drogowej. Ustawodawca wskazanemu art. 178b nadał następującą treść  ,, Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo…

Czytaj więcej

ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z RZECZY SKIEROWANE WOBEC DZIERŻYCIELA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 11.05.2017 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. II CSK 666/16), który jest kluczowy z punktu widzenia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także inwestorów. Wspomniane orzeczenie wydane zostało na kanwie sprawy dewelopera-inwestora, który wykupił działki leżące przy drodze publicznej, a następnie część z nich sprzedał jednej z sieci hipermarketów. Jednakże działka, na której…

Czytaj więcej

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI – NOWE UREGULOWANIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Z dniem 11 września 2017 r. w wyniku wejścia w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 poz. 1529), zmieniona została ustawa o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) poprzez dodanie w jej treści nowych przepisów:   – art. 2 ust. 1a ,, Ustanowienie…

Czytaj więcej

OPŁATY ZA EKSMISJĘ – NOWE UREGULOWANIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W wyniku nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) zmianie uległy opłaty dotyczące przeprowadzania eksmisji przez komorników. Dotychczas komornicy byli uprawnieni do pobierania stałej opłaty od przeprowadzonej eksmisji, ustalonej w wysokości 40 % średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Z racji, iż wynagrodzenie to obecnie wynosi 4.220,69 zł, wskazana powyżej…

Czytaj więcej

Wydziedziczenie – pojęcie i istota

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewiduje instytucję wydziedziczenia. Należy przy tym pamiętać, że jest to pojęcie prawne i często w języku potocznym bywa niepoprawnie interpretowane. Wydziedziczenie jest bowiem pozbawieniem spadkobiercy możliwości uzyskania zachowku po spadkodawcy, a nie jak mylnie jest uważane, wyłączeniem danej osoby z kręgu spadkobierców. Taką funkcję pełni tzw. testament negatywny, a nie instytucja…

Czytaj więcej

XIV SZKOLENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 29 września 2017 r. w Krakowie odbyło się XIV Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Wykładowcami byli znakomici praktycy: SSR Janusz Płoch, Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście oraz SSR dr Paweł Janda, Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Przedmiotem wykładów były praktyczne…

Czytaj więcej

Dowód z nagrań w procesie cywilnym pracownika

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Dokonywanie nagrań rozmów z innymi osobami, w tym  także pracownika z jego   pracodawcą  jest często stosowanym sposobem na udokumentowanie ich treści, bowiem dowód z nagrań w procesie cywilnym może okazać się bardzo ważny i przesądzać o skuteczności dochodzonych roszczeń dotyczących  ochrony praw pracowniczych . Należy zatem odpowiedzieć na  pytanie, czy dowód z nielegalnego nagrania pracodawcy…

Czytaj więcej

JAK UNIKNĄĆ DŁUGÓW SPADKOWYCH – DZIEDZICZENIE Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Odpowiadając na pytanie, jak uniknąć długów spadkowych konieczna jest analiza obecnych uregulowań odnoszących się do prawa spadkowego i wyjaśnienie czym jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Skutkiem przyjęcia spadku może być popadnięcie w problemy finansowe z powodu odziedziczenia długów spadkowych. Należy pamiętać, że do spadku wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa, dlatego też tak istotny jest…

Czytaj więcej

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA – NOWY RODZAJ PROKURY

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U z 2016 r., poz. 2255) znowelizowane zostały regulacje prawne dotyczące instytucji prokury zawarte w kodeksie cywilnym, wprowadzona prokura łączna niewłaściwa. Wskazana powyżej ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. dodając do rozdziału III…

Czytaj więcej

NAJEM INSTYTUCJONALNY – NOWY RODZAJ NAJMU

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Z dniem 11 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 poz. 1529), kreująca tzw. najem instytucjonalny- nowy rodzaj najmu. Przepisy ustawy powołują Krajowy Zasób Nieruchomości, do zadań którego będzie należało zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i tworzenie stabilnych warunków finansowania rozwiązań przyjętych w…

Czytaj więcej

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wobec wzrostu,w ostatnich latach, popularności komunikacji lotniczej w Polsce, zdarzają się problemy z realizacją tej usługi, co aktualizuje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot.  . Jak w przypadku każdej formy podróżowania, tak i tutaj zdarzają się uchybienia po stronie przewoźnika – często co do godzin wylotów i przylotów. Warto pamiętać, że w przypadku…

Czytaj więcej

NOWE PRZEPISY O KREDYTACH HIPOTECZNYCH- NOWELIZACJA JUŻ OBOWIĄZUJE!

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 poz. 819) w obowiązującym porządku prawnym pojawiły się nowe przepisy o kredytach hipotecznych.   Wskazana powyżej ustawa weszła w życie z dniem 22 lipca 2017 r. Na podstawie tejże ustawy, wprowadzającej nowe przepisy…

Czytaj więcej

EGZEKUCJA KOMORNICZA U ROLNIKA – NOWE REGULACJE

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Od 2 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U.2017.1385), które zastąpiło uchylone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji…

Czytaj więcej

Odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Klienci biur podróży wykupując usługi turystyczne liczą na zrealizowanie ich zgodnie z przedstawioną ofertą, nie zastanawiając się nawet i nie pytając o ewentualne odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną. Niestety, często zdarza się, że przebieg wymarzonych wakacji znacznie od odbiega od opisu i zapewnień touroperatora. W przypadku zaistnienia takich niedogodności można złożyć reklamację już na miejscu…

Czytaj więcej

AUTORYZACJA DLA PRASY. WAŻNE ZMIANY!

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe przejdzie gruntowną nowelizację, także w zakresie tak ważnej instytucji, jaką jest autoryzacja wypowiedzi dla prasy ( mediów).  Projekt nowelizacji został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyjęty przez Radę Ministrów. W wyniku tego został skierowany do Sejmu RP, jako projekt rządowy. Największe…

Czytaj więcej

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ- KOLEJNE NOWELIZACJE

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Dokonana z dniem 30 kwietnia 2016r zmiana  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 ), znacznie utrudniła obrót nieruchomościami rolnymi, ustalając katalog zamknięty podmiotów uprawnionych do nabywania takich nieruchomości. Wedle ust. 1 tegoż artykułu zasadą jest, iż nieruchomości rolne, w myśl…

Czytaj więcej

XIII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 24 marca 2017 r. w Krakowie odbyło się XIII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, tradycyjnie już zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Organizatorzy po raz kolejny zadbali o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, czemu sprzyjało zaproszenie wielu znamienitych specjalistów z zakresu prawa upadłościowego – sędziów oraz doradców restrukturyzacyjnych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem zawodowym.…

Czytaj więcej

XII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 09 grudnia 2016 r. w Krakowie odbyło się XII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Dyskusja była prowadzona przez sędziów oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Udział w niej wzięła adwokat Agnieszka Szufel-Figurska, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem i stało…

Czytaj więcej

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości – XIV Edycja

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 24 listopada 2016 r. w Kielcach po raz kolejny odbyła się konferencja organizowana przez Polski Instytut Rozwoju Rynku w ramach Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości. Jest to już XIV edycja cyklu, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem m.in. wśród przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. W ramach przedmiotowego wydarzenia adw.…

Czytaj więcej

XII Krajowy Zjazd Adwokatury

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniach 25-27 listopada 2016 r., tym razem w Krakowie, odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Środowisko zawodowe 24 izb adwokackich z całej Polski było na nim reprezentowane przez 327 delegatów. W tym zaszczytnym gronie, jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, był adwokat Stanisław Szufel. Podczas zjazdu wybrane zostały nowe władze adwokatury: członkowie Naczelnej…

Czytaj więcej

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości – XII Edycja

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 19 listopada 2015 r., w ramach XII Edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości, adw. Agnieszka Szufel-Figurska i adw. Łukasz Włodarczyk mieli ogromną przyjemność poprowadzić wykład pn. „Uciążliwy mieszkaniec. Analiza problemu, rozwiązania prawne”. Jego celem było omówienie najbardziej aktualnych problemów związanych z dokuczliwymi członkami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych jak również przekazanie praktycznej wiedzy o…

Czytaj więcej

Ważne zmiany! BTE niezgodny z Konstytucją

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 14 kwietnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt P 45/12, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym jednoznacznie stwierdził, że wystawiane przez banki bankowe tytuły egzekucyjne BTE  niegodne z Konstytucją naruszając zasadę równego traktowania wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. BTE jest dokumentem zobowiązującym kredytobiorcę do podpisania zgody na poddanie się…

Czytaj więcej

Opieka Nad Dziećmi Po Rozwodzie – Nowe Przepisy

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Z dniem 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje wnioskowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza nowe zasady sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Wprawdzie, począwszy od noweli przepisów kodeksu rodzinnego w 2009 r., rodzice mogli w toku procesu o rozwód przedstawić sądowi porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej…

Czytaj więcej

Umorzenie Konsensualne (Mediacyjne) – Nowa Instytucja Kodeksu Karnego

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Wskutek nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., Ustawodawca w art. 59a k.k. powołał nową instytucję,  stanowiącą odstępstwo od zasady legalizmu. Na podstawie w/w przepisu, sąd umorzy postępowanie na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z…

Czytaj więcej
Kontakt z nami
41 362 69 43