Aktualności prawne

POBIERANIE PLIKÓW Z INTERNETU

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dobie informatyzacji powszechne jest pobieranie plików z internetu przez jego użytkowników. Nie zawsze jednak taka działalność będzie zgodna z prawem. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) zawiera szereg unormowań w tym zakresie. Poniższe rozważania należy rozpocząć od przedstawienia treści art.…

Czytaj więcej

NIEZATRZYMANIE SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca art. 178b przewidujący odpowiedzialność karną za nowe przestępstwo – niezatrzymania się do kontroli drogowej. Ustawodawca wskazanemu art. 178b nadał następującą treść  ,, Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo…

Czytaj więcej

ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z RZECZY SKIEROWANE WOBEC DZIERŻYCIELA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 11.05.2017 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. II CSK 666/16), który jest kluczowy z punktu widzenia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także inwestorów. Wspomniane orzeczenie wydane zostało na kanwie sprawy dewelopera-inwestora, który wykupił działki leżące przy drodze publicznej, a następnie część z nich sprzedał jednej z sieci hipermarketów. Jednakże działka, na której…

Czytaj więcej

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI – NOWE UREGULOWANIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Z dniem 11 września 2017 r. w wyniku wejścia w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 poz. 1529), zmieniona została ustawa o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) poprzez dodanie w jej treści nowych przepisów:   – art. 2 ust. 1a ,, Ustanowienie…

Czytaj więcej

OPŁATY ZA EKSMISJĘ – NOWE UREGULOWANIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W wyniku nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) zmianie uległy opłaty dotyczące przeprowadzania eksmisji przez komorników. Dotychczas komornicy byli uprawnieni do pobierania stałej opłaty od przeprowadzonej eksmisji, ustalonej w wysokości 40 % średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Z racji, iż wynagrodzenie to obecnie wynosi 4.220,69 zł, wskazana powyżej…

Czytaj więcej

Wydziedziczenie – pojęcie i istota

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewiduje instytucję wydziedziczenia. Należy przy tym pamiętać, że jest to pojęcie prawne i często w języku potocznym bywa niepoprawnie interpretowane. Wydziedziczenie jest bowiem pozbawieniem spadkobiercy możliwości uzyskania zachowku po spadkodawcy, a nie jak mylnie jest uważane, wyłączeniem danej osoby z kręgu spadkobierców. Taką funkcję pełni tzw. testament negatywny, a nie instytucja…

Czytaj więcej

XIV SZKOLENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 29 września 2017 r. w Krakowie odbyło się XIV Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Wykładowcami byli znakomici praktycy: SSR Janusz Płoch, Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście oraz SSR dr Paweł Janda, Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Przedmiotem wykładów były praktyczne…

Czytaj więcej

Dowód z nagrań w procesie cywilnym pracownika

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Dokonywanie nagrań rozmów z innymi osobami, w tym  także pracownika z jego   pracodawcą  jest często stosowanym sposobem na udokumentowanie ich treści, bowiem dowód z nagrań w procesie cywilnym może okazać się bardzo ważny i przesądzać o skuteczności dochodzonych roszczeń dotyczących  ochrony praw pracowniczych . Należy zatem odpowiedzieć na  pytanie, czy dowód z nielegalnego nagrania pracodawcy…

Czytaj więcej

JAK UNIKNĄĆ DŁUGÓW SPADKOWYCH – DZIEDZICZENIE Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Odpowiadając na pytanie, jak uniknąć długów spadkowych konieczna jest analiza obecnych uregulowań odnoszących się do prawa spadkowego i wyjaśnienie czym jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Skutkiem przyjęcia spadku może być popadnięcie w problemy finansowe z powodu odziedziczenia długów spadkowych. Należy pamiętać, że do spadku wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa, dlatego też tak istotny jest…

Czytaj więcej

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA – NOWY RODZAJ PROKURY

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U z 2016 r., poz. 2255) znowelizowane zostały regulacje prawne dotyczące instytucji prokury zawarte w kodeksie cywilnym, wprowadzona prokura łączna niewłaściwa. Wskazana powyżej ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. dodając do rozdziału III…

Czytaj więcej

NAJEM INSTYTUCJONALNY – NOWY RODZAJ NAJMU

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Z dniem 11 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 poz. 1529), kreująca tzw. najem instytucjonalny- nowy rodzaj najmu. Przepisy ustawy powołują Krajowy Zasób Nieruchomości, do zadań którego będzie należało zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i tworzenie stabilnych warunków finansowania rozwiązań przyjętych w…

Czytaj więcej

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wobec wzrostu,w ostatnich latach, popularności komunikacji lotniczej w Polsce, zdarzają się problemy z realizacją tej usługi, co aktualizuje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot.  . Jak w przypadku każdej formy podróżowania, tak i tutaj zdarzają się uchybienia po stronie przewoźnika – często co do godzin wylotów i przylotów. Warto pamiętać, że w przypadku…

Czytaj więcej

NOWE PRZEPISY O KREDYTACH HIPOTECZNYCH- NOWELIZACJA JUŻ OBOWIĄZUJE!

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 poz. 819) w obowiązującym porządku prawnym pojawiły się nowe przepisy o kredytach hipotecznych.   Wskazana powyżej ustawa weszła w życie z dniem 22 lipca 2017 r. Na podstawie tejże ustawy, wprowadzającej nowe przepisy…

Czytaj więcej

EGZEKUCJA KOMORNICZA U ROLNIKA – NOWE REGULACJE

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Od 2 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U.2017.1385), które zastąpiło uchylone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji…

Czytaj więcej

Odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Klienci biur podróży wykupując usługi turystyczne liczą na zrealizowanie ich zgodnie z przedstawioną ofertą, nie zastanawiając się nawet i nie pytając o ewentualne odszkodowanie za wadliwą usługę turystyczną. Niestety, często zdarza się, że przebieg wymarzonych wakacji znacznie od odbiega od opisu i zapewnień touroperatora. W przypadku zaistnienia takich niedogodności można złożyć reklamację już na miejscu…

Czytaj więcej

AUTORYZACJA DLA PRASY. WAŻNE ZMIANY!

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe przejdzie gruntowną nowelizację, także w zakresie tak ważnej instytucji, jaką jest autoryzacja wypowiedzi dla prasy ( mediów).  Projekt nowelizacji został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyjęty przez Radę Ministrów. W wyniku tego został skierowany do Sejmu RP, jako projekt rządowy. Największe…

Czytaj więcej

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ- KOLEJNE NOWELIZACJE

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Dokonana z dniem 30 kwietnia 2016r zmiana  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 ), znacznie utrudniła obrót nieruchomościami rolnymi, ustalając katalog zamknięty podmiotów uprawnionych do nabywania takich nieruchomości. Wedle ust. 1 tegoż artykułu zasadą jest, iż nieruchomości rolne, w myśl…

Czytaj więcej

XIII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 24 marca 2017 r. w Krakowie odbyło się XIII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, tradycyjnie już zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Organizatorzy po raz kolejny zadbali o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, czemu sprzyjało zaproszenie wielu znamienitych specjalistów z zakresu prawa upadłościowego – sędziów oraz doradców restrukturyzacyjnych legitymujących się wieloletnim doświadczeniem zawodowym.…

Czytaj więcej

XII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 09 grudnia 2016 r. w Krakowie odbyło się XII Szkolenie Doradców Restrukturyzacyjnych, zorganizowane przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. Dyskusja była prowadzona przez sędziów oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Udział w niej wzięła adwokat Agnieszka Szufel-Figurska, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wydarzenie cieszyło się dużym powodzeniem i stało…

Czytaj więcej

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości – XIV Edycja

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 24 listopada 2016 r. w Kielcach po raz kolejny odbyła się konferencja organizowana przez Polski Instytut Rozwoju Rynku w ramach Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości. Jest to już XIV edycja cyklu, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem m.in. wśród przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. W ramach przedmiotowego wydarzenia adw.…

Czytaj więcej

XII Krajowy Zjazd Adwokatury

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniach 25-27 listopada 2016 r., tym razem w Krakowie, odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Środowisko zawodowe 24 izb adwokackich z całej Polski było na nim reprezentowane przez 327 delegatów. W tym zaszczytnym gronie, jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, był adwokat Stanisław Szufel. Podczas zjazdu wybrane zostały nowe władze adwokatury: członkowie Naczelnej…

Czytaj więcej

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości – XII Edycja

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 19 listopada 2015 r., w ramach XII Edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości, adw. Agnieszka Szufel-Figurska i adw. Łukasz Włodarczyk mieli ogromną przyjemność poprowadzić wykład pn. „Uciążliwy mieszkaniec. Analiza problemu, rozwiązania prawne”. Jego celem było omówienie najbardziej aktualnych problemów związanych z dokuczliwymi członkami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych jak również przekazanie praktycznej wiedzy o…

Czytaj więcej

Ważne zmiany! BTE niezgodny z Konstytucją

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

W dniu 14 kwietnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt P 45/12, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym jednoznacznie stwierdził, że wystawiane przez banki bankowe tytuły egzekucyjne BTE  niegodne z Konstytucją naruszając zasadę równego traktowania wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. BTE jest dokumentem zobowiązującym kredytobiorcę do podpisania zgody na poddanie się…

Czytaj więcej

Opieka Nad Dziećmi Po Rozwodzie – Nowe Przepisy

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Z dniem 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje wnioskowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza nowe zasady sprawowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Wprawdzie, począwszy od noweli przepisów kodeksu rodzinnego w 2009 r., rodzice mogli w toku procesu o rozwód przedstawić sądowi porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej…

Czytaj więcej

Umorzenie Konsensualne (Mediacyjne) – Nowa Instytucja Kodeksu Karnego

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Wskutek nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., Ustawodawca w art. 59a k.k. powołał nową instytucję,  stanowiącą odstępstwo od zasady legalizmu. Na podstawie w/w przepisu, sąd umorzy postępowanie na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z…

Czytaj więcej
Kontakt z nami
41 362 69 43