• 11 lipca 2017

AUTORYZACJA DLA PRASY. WAŻNE ZMIANY!

AUTORYZACJA DLA PRASY. WAŻNE ZMIANY!

150 150 jamar

Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe przejdzie gruntowną nowelizację, także w zakresie tak ważnej instytucji, jaką jest autoryzacja wypowiedzi dla prasy ( mediów).  Projekt nowelizacji został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyjęty przez Radę Ministrów. W wyniku tego został skierowany do Sejmu RP, jako projekt rządowy.

Największe zmiany dotyczą instytucji potwierdzenia treści udzielonej informacji, wywiadu itp. jaką jest autoryzacja wypowiedzi dla prasy ( mediów)autoryzacji. W wyniku nowelizacji zniknie wymóg obowiązkowej autoryzacji. Dotychczasowo dziennikarz przed publikacją materiału prasowego  musiał przedstawić rozmówcy treść jego wypowiedzi celem jej autoryzacji.  Po zmianach,  do tekstu ustawy zostanie dodany art. 14a, który w  ust. 2 w brzmieniu:

,,Dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Osoba udzielająca informacji zgłasza dziennikarzowi żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi’’.

Jak z powyższego wynika autoryzacja wypowiedzi dla prasy ( mediów) będzie dotyczyła tylko i wyłącznie sytuacji w której rozmówca zgłosi takie żądanie dziennikarzowi. Dodatkowo będzie go obligował termin do dokonania takiego potwierdzenia- autoryzacja wypowiedzi dla prasy ( mediów), który zostanie określony nowym art. 14a ust. 3:

,,Osoba udzielająca informacji dokonuje autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:

1) 6 godzin – w odniesieniu do dzienników,

2) 24 godzin – w odniesieniu do czasopism

– chyba że strony umówią się inaczej’’.

Zmianie podlegać będą również konsekwencje prawne grożące dziennikarzowi za opublikowanie wypowiedzi bez umożliwienia rozmówcy dokonania potwierdzenia- autoryzacja wypowiedzi dla prasy ( mediów). W tekście ustawy Prawo Prasowe zostanie dodany bowiem art. 49b , w następującym brzmieniu:

,,1. Kto publikuje wypowiedź bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji na zasadach określonych w art. 14a – podlega karze grzywny.

2. Karze, o której mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź”.

W stosunku do obecnie obowiązującej regulacji takie zachowanie dziennikarza będzie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, a nie jak dotychczas przestępstwem.

W uzasadnieniu projektu rządowego znalazło się odniesienie do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie  z 2011 r., w którym uznano, że polskie Prawo Prasowe w zakresie dotyczącym autoryzacji jest niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, poprzez naruszanie zasad funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, w którym wolność słowa powinna być wartością nadrzędną.

Nowelizacja Prawa Prasowego pozwoli również pozbyć się reliktów poprzedniego systemu ustrojowego w postaci sformułowań odnoszących się do systemu komunistycznego m.in. poprzez treść art. 2 ust 1., który odnosił się do Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Kancelaria świadczy owocną pomoc prawną zarówno dla mediów i dziennikarzy, jak też dla innych podmiotów, które incydentalnie lub stale udzielają wypowiedzi dla publicznych środków przekazu.

Kontakt z nami
41 362 69 43