• 15 maja 2019

BADANIE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA

BADANIE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wielokrotnie można spotkać się w praktyce z sytuacją, iż pracodawca mający podejrzenie, że zatrudniony przez niego pracownik przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu, postanawia samodzielnie zweryfikować swoje przypuszczenia poprzez badanie trzeźwości pracownika. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy pozytywny wynik kontroli dokonanej alkomatem bezpośrednio przez pracodawcę jest przesłanką do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Należy na wstępie wskazać, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Z kolei art. 17 ust. 3 w/w ustawy stanowi, iż na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Jak wynika z powyższego, badanie trzeźwości pracownika powinno być przeprowadzone nie bezpośrednio przez pracodawcę czy upoważnioną przez niego osobę, a przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. W związku z tym pracownikowi przysługuje prawo do zakwestionowania wyniku badania trzeźwości, które zostało przeprowadzone przez pracodawcę. W konsekwencji rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych jedynie na podstawie badania trzeźwości pracownika przeprowadzonego indywidualnie przez pracodawcę jest niedopuszczalne. Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. (sygn. akt I PK 194/17). Sąd słusznie uznał, iż indywidualne badanie trzeźwości pracownika przez pracodawcę, które wykazało wynik pozytywny, a pracownik zakwestionował tenże wynik, jest niewystarczającą przesłanką do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca powinien niezwłocznie w takim wypadku doprowadzić do przeprowadzenia takiego badania przez funkcjonariuszy Policji, bowiem dopiero wynik badania przez uprawnione organy publiczne jest dowodem, który upoważnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż prawo pracy jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43