• 28 lutego 2020

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JAKO ZASTAW ZA WYPOŻYCZANY SPRZĘT SPORTOWY

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JAKO ZASTAW ZA WYPOŻYCZANY SPRZĘT SPORTOWY

150 150 jamar

Obecnie dość powszechne stało się zostawianie w wypożyczalniach sprzętu sportowego dowodu osobistego przez klientów jako formy zastawu za wypożyczany sprzęt. Jednakże większość z przedsiębiorców stosująca w swojej działalności wspomnianą powyżej praktykę nie zdaje sobie sprawy, iż zatrzymywanie dokumentu tożsamości pod zastaw jest penalizowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Należy przy tym zauważyć, iż uprawienie do zatrzymania dokumentu tożsamości musi wynikać wprost z przepisów odpowiedniej ustawy. Co więcej, zgodnie z art. 79 ustawy z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, odpowiedzialności karnej podlega ten, kto m. in. zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, za co może grozić kara ograniczenia wolności albo kara grzywny.

Niezależnie od powyższego w każdym dowodzie tożsamości, oprócz imienia i nazwiska, znajdują się także inne dane osobowe takie jak np. wizerunek, nr PESEL, adres zamieszkania itd. Zachodzi zatem uzasadniona wątpliwość czy tak szeroki katalog danych jest w ogóle konieczny przy wypożyczaniu sprzętu sportowego. Powołując się na nie tylko polskie, ale także unijne prawodawstwo należy uznać, iż dopuszczalne jest gromadzenie danych osobowych, ale tylko tych, które są  adekwatne do realizacji założonego celu. Dodatkowo, na każdym administratorze danych osobowych ciąży ich przetwarzania zgodnie z zasadami art. 5 RODO, w szczególności minimalizacji, celowości i legalności.

Dość często spotykaną praktyką obok zatrzymywania dokumentów osobowych stanowi ich kopiowanie. Jest to bardzo niebezpieczny proceder, narażający na klientów na wiele niebezpieczeństw, w szczególności na kradzież tożsamości, mogącą skutkować w późniejszym czasie koniecznością spłacania w ogóle niezaciąganych kredytów czy pożyczek.

Wobec powyższego nigdy nie należy godzić się na zatrzymywanie czy kopiowanie naszych dokumentów tożsamości. Nie mają przy tym żadnego znaczenia tłumaczenia przedsiębiorcy, że jest do niezbędne do dochodzenia roszczeń za zniszczony lub zagubiony sprzęt. Jedynym uprawieniem przysługującym przedsiębiorcy, który wypożycza nam sprzęt jest możliwość spisania z dokumentu niezbędnych informacji do ewentualnego dochodzenia roszczeń. Mimo wszystko uważamy jednak, iż najbezpieczniejszą formą zastawu za wypożyczany sprzęt sportowy jest pozostawienie kaucji w formie pieniężnej.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż ochrona danych osobowych jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43