• 2 sierpnia 2017

EGZEKUCJA KOMORNICZA U ROLNIKA – NOWE REGULACJE

EGZEKUCJA KOMORNICZA U ROLNIKA – NOWE REGULACJE

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Od 2 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U.2017.1385), które zastąpiło uchylone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U.1996.63.300).

W stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji rozszerzono katalog przedmiotów, które nie będą mogły być zajęte w toku egzekucji przez komornika, m.in. o budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza, budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem, silosy na zboża i pasze. Dodatkowo komornikowi będzie przysługiwało uprawnienie do wyłączenia od egzekucji nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe, a także stosownych przedmiotów określonych w rozporządzeniu, jeżeli uzna, iż jest to niezbędne do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. W takim przypadku komornik będzie obowiązany wystąpić do właściwej miejscowo izby rolniczej o wydanie opinii w tym zakresie.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie, bowiem celem Ustawodawcy jest ewidentnie doprowadzenie do sytuacji, w której egzekucja komornicza prowadzona przeciwko rolnikowi nie będzie zmierzać do likwidacji gospodarstwa rolnego.

Choć przepisy dotyczące ograniczeń egzekucji mają bezwzględnie obowiązujący charakter, nierzadko zdarza się, iż są one naruszane przez organy postępowania egzekucyjnego. Trzeba jednak pamiętać, iż na czynności komornika dotyczące ograniczenia egzekucji przysługuje skarga, natomiast na postanowienie sądu – zażalenie.

Co istotne, przepisy nowego rozporządzenia stosuje się także do postępowań egzekucyjnych wszczętych
i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie, tj. przed dniem 2 sierpnia 2017 r.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach egzekucyjnych – zarówno na rzecz wierzycieli jak i dłużników. Cechuje nas w tej mierze wieloletnie doświadczenie i pełny profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43