• 25 kwietnia 2019

NĘKANIE DŁUŻNIKÓW PRZEZ WIERZYCIELI

NĘKANIE DŁUŻNIKÓW PRZEZ WIERZYCIELI

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Nękanie dłużników przez wierzycieli jest coraz poważniejszym problemem pojawiającym się w przypadku podejmowanych działań windykacyjnych. Najczęściej są to działania przedsiębrane przez instytucje parabankowe lub też wyspecjalizowane w tym zakresie firmy windykacyjne.  Nie negując oczywiście uprawnień wierzycieli do domagania się od dłużnika spłaty jego zobowiązań finansowych należy wskazać, iż nie każde działanie wierzyciela zmierzające do odzyskania długu jest zgodne z prawem, mając na uwadze sferę dóbr osobistych dłużnika.

 

Nękanie dłużników przez wierzycieli stanowi kwestię często poruszaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stoi niezmiennie na stanowisku, że podmiotom podejmującym działania zmierzające do wyegzekwowania należnych im wierzytelności nie przysługują żadne narzędzia do zastraszania dłużników. Jako działania naruszające dobra osobiste dłużnika należy wymienić przykładowo: nękanie natarczywymi telefonami, kierowanie zapytań telefonicznych i listownych w sprawie sytuacji osobistej dłużnika do jego sąsiadów, współpracowników, czy też członków rodziny. Za najdalej idące bezprawne działania windykacyjne należy jednakże uznać nachodzenie dłużnika w jego miejscu zamieszkania, często o różnych porach dnia, a także nachodzenie członków jego rodziny, czy też sąsiadów.

 

W zależności od częstotliwości wskazanych przykładowo działań, mogą one być uznane za nękanie dłużników przez wierzycieli. Pamiętać należy, że w takiej sytuacji dłużnik nie jest skazany na dalsze znoszenie uciążliwych praktyk windykacyjnych. Dłużnik dysponuje dość szerokim wachlarzem potencjalnych działań. Może on skierować skargę do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów lub też wszcząć wobec wierzyciela postępowanie cywilne w przedmiocie ochrony jego dóbr osobistych. W praktyce Sądy często przyznają rację dłużnikom stwierdzając przy tym, że działania wierzycieli nosiły znamiona nieuprawnionej ingerencji w dobra osobiste dłużnika. Jako przykład należy podać niedawne orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt I C 1686/16), w którym Sąd ten zakazał dalszych działań godzących w dobra osobiste powoda, tj. natarczywe wydzwanianie, nachodzenie, wysyłanie listów i telegramów. Na podstawie przedmiotowego wyroku pozwany został również zobowiązany do zapłaty kwoty 15 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz powoda oraz 15 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Nadmienić należy, że natarczywy windykator może również odpowiadać karnie za swoje czyny. Ustawodawca w treści art. 190a § 1 kodeksu karnego określił, iż ten, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że nękanie dłużników przez wierzycieli jest niestety coraz częstszą praktyką, jednakże dłużnikowi przysługują różne możliwości prawne celem ochrony swoich praw. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż pomoc dłużnikom m.in. w sytuacjach tego rodzaju, jak opisano powyżej, jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43