• 11 sierpnia 2017

NOWE PRZEPISY O KREDYTACH HIPOTECZNYCH- NOWELIZACJA JUŻ OBOWIĄZUJE!

NOWE PRZEPISY O KREDYTACH HIPOTECZNYCH- NOWELIZACJA JUŻ OBOWIĄZUJE!

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 poz. 819) w obowiązującym porządku prawnym pojawiły się nowe przepisy o kredytach hipotecznych.   Wskazana powyżej ustawa weszła w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

Na podstawie tejże ustawy, wprowadzającej nowe przepisy o kredytach hipotecznych, zarówno kredytodawcy i pośrednicy nie mogą stosować w praktykach reklamowych dwuznacznych, czy też nieprecyzyjnych określeń, w oparciu o które konsument mógłby w błędny sposób odczytać treści zawarte w szeroko pojętych produktach reklamowych. Nowe przepisy o kredytach hipotecznych stanowią, że kredytodawcy będą jednocześnie musieli zawrzeć w umowach wszystkie istotne z punktu widzenia kredytobiorcy informacje, tj. ile wynosi rzeczywista stopa procentowa, całkowita kwota kredytu, a także całkowita kwota, którą konsument będzie zobowiązany zapłacić. Przedsiębiorca udzielający kredytu będzie również zobowiązany do przekazania konsumentowi informacji dotyczących kredytów hipotecznych oferowanych przez innych kredytodawców celem umożliwienia świadomego porównania ofert przez konsumenta.

Nowe przepisy o kredytach hipotecznych wprowadzają również regulacje odnośnie rodzaju podmiotów upoważnionych do udzielania kredytów hipotecznych, zawężając ich krąg. Takie uprawnienia będą posiadać wyłącznie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i). Bezsprzecznie celem ustawodawcy było wyłączenie możliwości udzielania kredytów hipotecznych przez „firmy pożyczkowe”.

Co istotne, nowe przepisy o kredytach hipotecznych, stanowią, że kredyt hipoteczny może zostać udzielony tylko i wyłącznie w tej walucie, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub też posiada większość zgromadzonych przez siebie środków finansowych.

Kolejną korzystną zmianą, jaką przewidują nowe przepisy o kredytach hipotecznych, istotną dla  kredytobiorców, jest zakaz uzależniania decyzji o  udzieleniu kredytu hipotecznego od nabycia innych produktów oferowanych przez kredytodawcę. Konsument będzie również uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez obowiązku podania przyczyny. Stosownemu ograniczeniu uległa także możliwość pobierania przez kredytodawców opłat od konsumentów w związku z wcześniejszą spłatą kredytu.

Nowe przepisy o kredytach hipotecznych nakładają również na kredytodawców obowiązek oferowania konsumentom mającym problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów restrukturyzację ich zobowiązań. Celem takiej regulacji jest umożliwienie konsumentom wyjścia z przejściowych kłopotów finansowych mających wpływ na możliwość terminowych spłat rat kredytu.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie opiniowania treści umów o udzielnie kredytu hipotecznego, jak i w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43