• 11 września 2020

NOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU RESTRUKTURYZACJI W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0

NOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU RESTRUKTURYZACJI W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0

150 150 jamar

Trudna sytuacja, będąca wynikiem pandemii COVID-19, w której znalazło się w ostatnim czasie wielu polskich przedsiębiorców powoduje, że znaczna część z nich jest zmuszona do udrożnienia i optymalizacji swojej działalności. Tarcze antykryzysowe poprawiły sytuację płynnościową części firm, jednak nie wprowadzały żadnych narzędzi w zakresie restrukturyzacji. Dopiero ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza nowe rozwiązania w zakresie restrukturyzacji. Rozwiązania przewidziane w ustawie mają na celu pomoc znacznej grupie przedsiębiorców w uratowaniu ich przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Postępowanie przewidziane przez powyższą ustawą jest wariantem postępowania o zatwierdzenie układu dostępnym przez rok, do dnia 30 czerwca 2021 r., i tylko raz dla każdej przedsiębiorstwa. Umożliwia ono przeprowadzenie szybkiego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym samodzielne wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bez konieczności występowania do Sądu. Aby doszło do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwo musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i obwieścić fakt, że rozpoczyna postępowanie o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co ważne, ochrona przed wierzycielami działa od dnia obwieszczenia. Dzień układowy wyznaczający datę graniczną objęcia wierzytelności układem musi przypadać na 7 dni przed lub po złożeniu wniosku. Oznacza to, że Dłużnik samodzielnie wstrzymuje egzekucje komornicze oraz obowiązek spłaty długów. Ustawa skraca okres na zawarcie układu z wierzycielami do 4 miesięcy. Kompetencje Sądu zostały tutaj ograniczone jedynie do następczej kontroli i możliwości uchylenia ochrony Dłużnika w sytuacji gdy, skutki takiej ochrony krzywdzą wierzyciela.

Co istotne, procedura nie jest droga, ponieważ ustawa przewiduje limit wynagrodzenia dla doradców pełniących rolę nadzorcy układu dla mikro i małych przedsiębiorców. Podkreślenia wymaga również, że w trakcie postępowania przedsiębiorca jest jedynie pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, którego sam wybiera zawierając z nim umowę, jednocześnie dalej utrzymując kontrolę nad biznesem. Zgoda doradcy restrukturyzacyjnego jest wymagana jedynie w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd.

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego przewidzianego Tarczą antykryzysową 4.0 pojawiają się również nowe regulacje w zakresie zwalniania zarządu dłużnika z odpowiedzialności wobec wierzycieli. Jeżeli obwieszczenie zostanie ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do 30 dni od powstania niewypłacalności, a restrukturyzacja zakończy się prawomocnym zatwierdzeniem układu, zarząd nie ponosi odpowiedzialności za długi spółki, również wobec fiskusa. W sytuacji gdy restrukturyzacja się nie powiedzie, ale Dłużnik w ciągu 7 dni złoży wniosek o upadłość, albo wniosek restrukturyzacyjny i sąd otworzy postępowanie restrukturyzacyjne – zarząd również nie ponosi odpowiedzialności za długi spółki.

Podkreślenia wymaga również fakt, że Dłużnik dzięki przepisom ustawy jest chroniony przed wypowiedzeniem niektórych umów, będących kluczowymi w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Należy wyróżnić umowę najmu, dzierżawy czy też leasingu.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż szeroko rozumiane stosowanie instytucji restrukturyzacji jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43