• 13 września 2019

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 7 września 2019 r. wprowadziła szereg nowych uregulowań prawnych. Zmiany dokonane przedmiotową nowelizacją można podzielić na 5 istotnych kategorii.

 

Pierwszą z istotnych zmian jest wydłużenie terminu na sprostowanie świadectwa pracy. Dotychczas obowiązywał 7-dniowy termin na zwrócenie się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, liczony od dnia otrzymania tegoż świadectwa. Ponadto w sytuacji, gdy pracodawca odmówił sprostowania świadectwa pracy, pracownik mógł wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy.  Termin na zgłoszenie roszczenia liczony był od zawiadomienia o odmowie sprostowania i również wynosił 7 dni. Obecnie oba terminy zostały wydłużone do 14 dni.

 

Nowelizacja kodeksu pracy w odniesieniu do świadectwa pracy umożliwia pracownikowi zwrócenie się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy, zaś w sytuacji gdy pracodawca nie istnieje lub nie może wydać dokumentu, sąd jest uprawniony do wydania orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Sprecyzowany został również termin wydania świadectwa pracy przez pracodawcę, obecnie jest to dzień ustania stosunku pracy. Wskazane powyżej zmiany należy ocenić pozytywnie bowiem zwiększają one możliwości pracownika do dochodzenia swych uprawnień.

 

Kolejna zmiana odnosi się do mobbingu. Dotychczas pracownik, który był ofiarą mobbingu mógł dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w przypadku kiedy skutkiem mobibingu był rozstrój zdrowia, oraz odszkodowania jeśli z tej przyczyny rozwiązał umowę o pracę. Aktualnie pracownik jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania, nawet jeśli nie rozwiąże umowy o pracę. Jest to kolejna korzystna zmiana, albowiem pracownicy będący ofiarami mobbingu niejednokrotnie nie decydowali się na rozwiązanie umowy o pracę, a zatem nie mogli dochodzić odszkodowania za naganne względem nich zachowania.

 

Nowelizacja kodeksu pracy dotyczy także zagadnień dyskryminacji i równego traktowania. Zmieniony został katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Aktualnie za dyskryminacje mogą być uznane nie tylko zachowania wymienione w kodeksie pracy. Pracownik który uważa, że jest dyskryminowany ma prawo wykazać kryterium dyskryminacji tj. nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie.

 

Czwarta kategoria zmian dotyczy rozszerzenia kręgu uprawnionych do urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dotychczas uprawnieni do skorzystania wyżej wymienionych urlopów byli tylko matka i ojciec. Obecnie na wniosek pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z urlopów może skorzystać najbliższy członek rodziny np. babcia, dziadek, rodzeństwo.

 

Ostatnia zmiana polega na uregulowaniu trybu uwzględniania przedawnienia roszczeń. Dotychczas nie było przepisu wskazującego czy przedawnienie powinno być uwzględnione przez sąd z urzędu czy po podniesieniu zarzutów. Nowelizacją, która weszła w życie dnia 7 września 2019 r. ustalono, iż przedawnienie będzie uwzględnianie na wniosek strony tj. po podniesieniu zarzutów.

 

Ponadto pragniemy nadmienić, iż szeroko rozumiane sprawy pracownicze do których zastosowanie mają omawiane powyżej zmiany są jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tej dziedzinie profesjonalizm jak również rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43