• 16 kwietnia 2019

OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OBOWIĄZEK PODATKOWY W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości rodził wiele problemów prawnych jak i ekonomicznych po stronie spadkobierców, którzy w wyniku przyjęcia spadku uzyskali nieruchomość, a ich celem było zbycie odziedziczonego majątku. Do dnia 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych były bardzo niekorzystne w stosunku do spadkobierców. Z racji, że na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c przedmiotowej ustawy źródłami przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów, to ich sprzedaż wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

Do dnia 1 stycznia 2019 r. ta ogólna zasada przytoczona powyżej obowiązywała również spadkobierców. Oznaczyło to, iż obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości, którą nabyli najpierw w drodze spadkobrania dotyczył ich, jeżeli postanowili sprzedać odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5-letniego terminu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nabyli spadek. Mając na uwadze, iż często sprzedaż nabytych w drodze dziedziczenia nieruchomości stanowi jedyną szansę na zdobycie pokaźnych środków finansowych przez spadkobiercę, to nadkładany na niego obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości był dla niego skrajnie niekorzystny.

 

Ustawodawca, dostrzegając potrzebę zmiany uregulowań prawnych, znowelizował ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym zakresie. Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowo dodany art. 10 ust. 5 w/w ustawy, który stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Należy uznać, że taka zmiana jest niewątpliwie bardzo korzystna dla spadkobierców, bowiem obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku powstaje tylko w przypadku, gdy spadkodawca był właścicielem tej nieruchomości krócej niż pięć lat.

 

Wskazania wymaga również, co istotne, że obecnie obowiązujące przepisy mają zastosowanie do sprzedaży nieruchomości dokonanych począwszy od dnia 1 styczniu 2019 r. Nie ma przy tym znaczenia data nabycia spadku, a sam fakt upływu 5-letniego terminu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

 

 

 

 

Kontakt z nami
41 362 69 43