• 11 lutego 2021

ODSZKODOWANIE ZA NIEUZYSKANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZEGO

ODSZKODOWANIE ZA NIEUZYSKANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZEGO

150 150 jamar

Żaden przepis ustawy o zamówieniach publicznych (zarówno w brzmieniu sprzed nowelizacji, jak i po nowelizacji) nie reguluje wprost kwestii odszkodowania za nieuzyskanie zamówienia publicznego. Wobec tego do dochodzenia odszkodowania za nieuzyskanie zamówienia publicznego zastosowanie będą mieć ogólne normy Kodeksu Cywilnego. Co więcej, Kodeks Cywilny w żaden sposób nie uzależnia możliwości zasądzenia odszkodowania za nieuzyskanie zamówienia publicznego od uprzedniego prejudykatu np. w postaci orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, czy też orzeczenia Sądu.

Niestety Sądy niższych instancji często opierają się na przekonaniu, że wymóg uzyskania orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej wynika z samej systematyki i założeń ustawy o zamówieniach i na tej podstawie oddalają żądania Wykonawców. Powyższy pogląd wydaje się jednak nie być uzasadniony w kontekście możliwości żądania odszkodowania w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kwestia odszkodowania stanowiła przedmiot rozważań przy tworzeniu projektu nowego prawa zamówień publicznych. Projekt ten przewidywał zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 1% wynagrodzenia z oferty (nie więcej jednak niż 100 tys. zł). Rozwiązania te jednak zostały usunięte z projektu i nie weszły w życie wraz z nowym prawem zamówień. Świadczy to bezsprzecznie o dostrzeżeniu problemu przez ustawodawcę, jednak wykreślenie rzeczonych rozwiązań w żaden sposób nie przybliżyło do jego rozwiązania.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż dochodzenie odszkodowań za nieuzyskanie zamówienia publicznego jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43