• 11 sierpnia 2017

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wobec wzrostu,w ostatnich latach, popularności komunikacji lotniczej w Polsce, zdarzają się problemy z realizacją tej usługi, co aktualizuje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot.  . Jak w przypadku każdej formy podróżowania, tak i tutaj zdarzają się uchybienia po stronie przewoźnika – często co do godzin wylotów i przylotów. Warto pamiętać, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, jako pasażerowie, mamy szeroki wachlarz możliwości dochodzenia stosownej rekompensaty od przewoźnika, jakim jest odszkodowanie za opóźniony lot.  Aktem prawnym, który nam na to pozwala, jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu  Europejskiego  i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Wysokość rekompensaty przysługującej pasażerowi jako odszkodowanie za opóźniony lot  jest wprost zależna od długości lotu i terytorium, na obszarze którego przewóz jest wykonywany. Szczegółowe regulacje tej materii zawarte są w art. 7 ust. 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia, na podstawie którego pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Jednakże, jak stanowi art. 7 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli pasażerom zaoferowano, zgodnie z jego art. 8, zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu:

a) o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b) o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c) o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b),

przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie za opóźniony lot przewidziane w art. 7 ust. 1 o 50 %.

Procedura dochodzenia należnej rekompensaty- odszkodowanie za opóźniony lot rozpoczyna się poprzez złożenie stosownej reklamacji do odpowiedzialnego za opóźnienie przewoźnika. W przypadku gdyby przewoźnik uznał naszą reklamację za niezasadną możemy dochodzić swoich praw przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W przypadku niekorzystnej decyzji istnieje możliwość odwołania się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wskazania wymaga, że zamiast drogi administracyjnej poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pasażerowie mogą obrać alternatywną drogę dochodzenia należnych im odszkodowań, tj. złożenie pozwu w postępowaniu cywilnym.

Przewoźnik może zwolnić się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, iż zaistniały nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające terminowe zrealizowanie usługi. Do czynników mieszczących się w tej kategorii należą: destabilizacja polityczna, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajki mające wpływ na działalność przewoźnika. We wszystkich innych przypadkach pasażerowi należy się stosowne odszkodowanie.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi we wskazanym wyżej zakresie, w szczególności polegające na dochodzeniu należnych odszkodowań na drodze pozasądowej jak i sądowej. Cechuje nas przy tym wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43