• 28 sierpnia 2019

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Nowe opłaty w sprawach cywilnych obowiązują od dnia 21 sierpnia 2019 r. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1469) wprowadziła liczne zmiany  nie tylko w kodeksie postępowania cywilnego lecz również w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe regulacje mają zastosowanie do wszelkich pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie ustawy, w tym w sprawach będących w toku przed dniem 21 sierpnia 2019 r.

 

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie opłaty w sprawach cywilnych za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w wysokości 100 zł. Wydaje się, iż konsekwencją wprowadzenia tejże opłaty będzie skrócenie czasu oczekiwania na sporządzenie tegoż uzasadnienia. Dotychczas dość częstym zjawiskiem było składanie wniosków o uzasadnienie orzeczenia przez stronę niewnoszącą później środka zaskarżenia. Konieczność uiszczenia opłaty odnosi się nie tylko do orzeczeń kończących postępowanie, lecz także do zaskarżalnych postanowień wpadkowych. Zmiana ta jest powiązana ze zmianą procedury cywilnej w zakresie wydawania postanowień. Aktualnie wszelkie postanowienia będą wydawane bez uzasadnienia. Należy jednak wskazać, iż opłata ta będzie zaliczana na poczet opłaty od środka zaskarżenia.

 

Zmiany odnoszą się również do opłat od pozwu. Przedmiotowe zmiany podniosły górną granicę opłaty stałej do kwoty 10.000 zł. Opłata stosunkowa również uległa zmianie. Dotychczas wynosiła ona 5% niezależnie od wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Obecnie opłata w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu naliczana jest dopiero gdy wartość ta przekracza 20.000 zł, a sama wysokość maksymalnej opłaty wzrosła do 200.000 zł.

 

Nowelizacja opłat w sprawach cywilnych obejmuje również opłaty w postępowaniu zabezpieczającym. Opata od wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie roszczenia niemajątkowego wzrosła z 40 zł do 100 zł. W przypadku wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonych przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie należy uiścić opłatę w wysokości czwartej części opłaty, którą należałoby uiścić od pozwu o to roszczenie.

 

Należy również wskazać, że do kodeksu postępowania cywilnego zostało wprowadzone postępowanie przygotowawcze. Postępowanie ma służyć zakończeniu sporu bez dalszych posiedzeń i rozpraw, jednakże gdyby postępowanie nie zostało zakończone na tym etapie, przewodniczący zobowiązany jest sporządzić plan rozprawy. Strony postępowania, które po zatwierdzeniu planu rozprawy zdecydują się na zgłoszenie wniosku o wezwanie świadka, biegłego lub strony na rozprawę będą musiały uiścić opłatę w wysokości 100 zł od każdej osoby, której wniosek dotyczy.

 

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż w wyniku działań ustawodawcy opłaty w sprawach cywilnych znacząco wzrosły. Z jednej strony ma to na celu usprawnienie postępowań sądowych, jednakże z drugiej strony grozi ograniczeniem prawa do Sądu dla mniej zamożnych osób.

 

Ponadto pragniemy nadmienić, iż szeroko rozumiane prawo  cywilne do których zastosowanie mają omawiane powyżej zmiany jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tej dziedzinie profesjonalizm jak również rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z nami
41 362 69 43