• 18 maja 2023

Podział majątku

Podział majątku

150 150 kancelaria2021

Dla tych z Państwa, którzy mają przeżycia związane z rozwodem już za sobą, lub pozostają nadal w związku małżeńskim i zawarli umowę małżeńską majątkową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej i chcieliby dokonać podziału majątku, oferujemy pomoc prawną w prowadzeniu sprawy o podział majątku wspólnego tj. objętego dotąd małżeńską wspólnością ustawową.

Na pierwszym spotkaniu w Kancelarii, podczas rozmowy z Państwem będziemy chcieli ustalić jaki jest skład majątku wspólnego tj. nabytego i zgromadzonego przez Państwa wraz z drugim małżonkiem podczas trwania ustroju wspólności ustawowej, w szczególności czy wchodzą w jego w skład nieruchomości (działki zabudowane i niezabudowane, odrębna własność lokali mieszkalnych), wartościowe ruchomości (np. samochody) i inne aktywa (np. środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, akcje, obligacje). W niektórych przypadkach, niezbędnym okazuje się skorzystanie z pomocy biegłych rzeczoznawców majątkowych celem dokonania wstępnej wyceny najbardziej wartościowych składników wspólnego majątku. Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi z wielu dziedzin, dzięki czemu takie wstępne wyceny mogą zostać opracowane szybciej, taniej i w kooperacji Kancelarii z biegłym. Na następnym etapie współpracy ustalimy, który z małżonków jest w posiadaniu poszczególnych, wyżej wymienionych rzeczy, a przede wszystkim jakie macie Państwo oczekiwania w kwestii ich podziału tj. jakie składniki wspólnego majątku chcieliby Państwo otrzymać wskutek dokonanego podziału. Kolejną, istotną kwestią naszych dociekań będzie ustalenie, czy jest możliwe zawarcie przez Państwa porozumienia w zakresie podziału majątku wspólnego, choćby dotyczącego części tego majątku.

Jeśli istnieje choćby „nić szansy” na porozumienie, zawsze rekomendujemy podjęcie negocjacji przedprocesowych, jak też w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania.

W przypadku, gdy dotychczasowe próby osiągnięcia konsensu okazały się nieskuteczne i nie widzicie Państwo szans na ugodę, wówczas przystępujemy do opracowania strategii procesowej, która ma na celu spełnienie Państwa oczekiwań, co do uzyskania własności wybranych składników majątku wspólnego, w jak najwyższym stopniu. Na tym etapie przygotowań musimy ustalić także dodatkowe kwestie prawne, które możemy zgłosić i rozstrzygnąć wyłącznie na etapie prowadzonego postępowania o podział majątku wspólnego.

Wobec domniemania prawnego, iż przyczynienie się obojga małżonków do powstania ich „dorobku” jest równe, a zatem typowy podział nastąpi w proporcji 50/50, w przypadku, gdy drugi z małżonków przejawiał mniejsze zaangażowanie w jego powstanie, wówczas możemy zgłosić żądanie ustalenia nierównych udziałów w tym majątku, a co za tym idzie, uzyskać wyższe niż typowe, zaspokojenie na skutek jego podziału. Oczywiście, taka teza wymaga dowodów, co będzie przedmiotem naszych kolejnych ustaleń.

Często okazuje się także, iż jeden z małżonków „zagarnął” dla siebie składnik majątku wspólnego i posiada go z wyłączeniem i wbrew woli drugiego z nich. W takiej sytuacji można rozważyć zgłoszenie roszczeń o zapłatę do tego małżonka z tytułu wyzbycia z jego posiadania drugiego z nich. Takie żądanie również wymaga udowodnienia, a więc wypracowania osobnej strategii.

Bywa też i tak, że jeden z małżonków ukrywa bądź inwestuje wspólne zasoby w swój majątek osobisty (sprzed ślubu lub nabyty darowizną, spadkiem, po ustaniu wspólności ustawowej). W takiej sytuacji należy najpierw ustalić sposoby uzyskania informacji na ten temat celem wykazania pochodzenia tych składników z majątku wspólnego małżonków, faktu ich przywłaszczenia przez jednego z małżonków, ich aktualnego „zagospodarowania” oraz wartości. Te czynności również wymagają dowodu w procesie, a wcześniej szczegółowej analizy faktycznej i prawnej celem skutecznego wykazania w postępowaniu sądowym.

Kancelaria Adwokacka Szufel prowadzi z sukcesami od wielu dekad postępowania w sprawach o podział majątku wspólnego, oferując w ich toku także wsparcie ze strony biegłych rzeczoznawców, którzy współpracują z naszą Kancelarią.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, gwarantując profesjonalizm i pełne zaangażowanie w powierzoną nam sprawę ze strony całego Zespołu Kancelarii.

Kontakt z nami
41 362 69 43