• 26 kwietnia 2018

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 06 marca Prawo przedsiębiorców, która z uwagi na zawarte w niej unormowania uważana jest za najważniejszą z pakietu 5 ustaw potocznie określanych mianem ,,Konstytucji Biznesu’’. W zamyśle Ustawodawcy nowe akty prawne mają zreformować polskie prawo gospodarcze. Należy wskazać, że Prawo przedsiębiorców zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wobec czego będzie kompleksowo regulowała wykonywanie działalności gospodarczej na obszarze Polski.

 

Jeśli chodzi o legislacyjne nowości zawarte w Prawie przedsiębiorców, z pewnością można do nich zaliczyć zamieszczenie w art. 8-15 ustawy katalogu zasad mających kształtować relacje przedsiębiorców z organami władzy publicznej, tj.:

– zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” (art. 8);

– zasadę uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka (art. 9);

– zasadę domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy (art. 10);

– zasadę przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11);

– zasadę pogłębiania zaufanie przedsiębiorców do organów władzy publicznej (art. 12);

– zasadę odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa (art. 13);

– zasadę pewności prawa (art. 14);

– zasadę udzielania informacji (art. 15).

 

Należy wyrazić przekonanie, iż stanowić one będą rzeczywisty, nie zaś iluzoryczny wyznacznik stosunków pomiędzy przedstawicielami biznesu a podmiotami władzy, natomiast samo umieszczenie zasad w akcie normatywnym o randze ustawowej świadczyć powinno o ich doniosłości.

 

Jedną z najważniejszych zmian, które w polskim porządku prawnym wprowadza Prawo przedsiębiorców, jest wprowadzenie tzw. ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców albo dla przedsiębiorców podejmujących działalność ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Przedsiębiorca w okresie pół roku od daty podjęcia działalności gospodarczej nie będzie zobowiązany do opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie należy nadmienić, iż po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać nadal z tzw. ,,małego ZUS’’ przez okres kolejnych 2 lat.

 

Kolejnym novum będzie instytucja działalności nieewidencjonowanej. Działalność taka nie będzie uznawana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że będzie prowadzona przez osobę fizyczną niewykonującą w okresie ostatnich 5 lat działalności gospodarczej, która miesięczne nie będzie osiągać przychodu przekraczającego kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Konsekwencją uznania danej działalności za działalność nieewidencjonowaną będzie brak obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jednakże w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia w/w granicy przychodu, zaistnieje konieczność wystąpienia do CEDIG z wnioskiem o dokonanie wpisu działalności gospodarczej.

 

Prawo przedsiębiorców znosi również obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. Identyfikacja przedsiębiorców w urzędowych rejestrach będzie następować na podstawie samego numeru NIP.

 

Ustawodawca wprowadził także poważne ułatwienia dla przedsiębiorców związane z zawieszeniem działalności gospodarczej. Na gruncie Prawa przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej będzie dopuszczalne także na czas nieokreślony lub też określony, jednakże nie krótszy niż 30 dni. Należy jednakże wspomnieć, iż wskazane powyżej ułatwienie dotyczyć będzie jedynie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, gdyż w stosunku do podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS, nadal będzie obowiązywał okres zawieszenia od 30 dni do 2 lat. Po upływie okresu, na który przedsiębiorca zdecyduje się zawiesić działalność gospodarczą, będzie ona wznawiana automatycznie, a nie jak dotychczas na jego wniosek.

 

Powyżej zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia wprowadzone przez ustawę – Prawo przedsiębiorców. Problemy prawne, jakie zapewne wynikną w związku z wejściem ustawy w życie, będziemy oczywiście na bieżąco omawiać w ramach opracowań publikowanych na stronie Kancelarii. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej pomocy prawnej i obsługi przedsiębiorców – zarówno działającej w formie spółek prawa handlowego jak i w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Cechuje nas w tej mierze wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43