• 30 sierpnia 2017

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA – NOWY RODZAJ PROKURY

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA – NOWY RODZAJ PROKURY

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U z 2016 r., poz. 2255) znowelizowane zostały regulacje prawne dotyczące instytucji prokury zawarte w kodeksie cywilnym, wprowadzona prokura łączna niewłaściwa. Wskazana powyżej ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. dodając do rozdziału III kodeksu cywilnego art. 1094 § 11 , który stanowi, iż Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Ustawodawca postanowił dokonać zmiany w regulacjach prokury z uwagi na uchwałę Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14, podjętą w składzie siedmioosobowym, która na gruncie obowiązującego wówczas porządku prawnego odczytywana była jako kontrowersyjna. Sąd Najwyższy stwierdził, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Treść uchwały wywołała poruszenie wśród przedstawicieli doktryny, bowiem dotychczas Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 lutego 1938 r., sygn. akt C I 170/37, a także uchwale z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CZP 6/01, wyraził zgoła odmienny pogląd, aprobujący taką formę prokury. Wobec praktycznych problemów obrotu gospodarczego ustawodawca podjął decyzję o uregulowaniu tej kwestii w drodze nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego odnoszących się do prokury, poprzez dodanie nowego art. 1094  § 11 .

Przepis ten reguluje 2 nowe rodzaje prokury, w tym omawianą prokura łączna niewłaściwa, tj.:

– prokurę łączną, upoważniającą do działania z innym prokurentem, oraz dodatkowo
z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem spółki handlowej;

– prokurę swoiście łączną, zwaną także prokura łączna niewłaściwa, upoważniającą jedynie do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem spółki handlowej.

Przyjęte rozwiązania niewątpliwie mają na celu usprawnienie obrotu gospodarczego poprzez poszerzenie możliwości konfigurowania „zespołu” osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy. Należy zaznaczyć, iż opisana wyżej nowelizacja nie rozstrzyga wprost o dopuszczalności ustanowienia członka zarządu prokurentem, w tym prokurentem łącznym. Niemniej, już teraz pojawiają się głosy, iż w zasadzie jest to możliwe.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie wyżej omówionym, w tym dotyczące rejestracji i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U z 2016 r., poz. 2255) znowelizowane zostały regulacje prawne dotyczące instytucji prokury zawarte w kodeksie cywilnym, wprowadzona prokura łączna niewłaściwa. Wskazana powyżej ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. dodając do rozdziału III kodeksu cywilnego art. 1094 § 11 , który stanowi, iż Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Ustawodawca postanowił dokonać zmiany w regulacjach prokury z uwagi na uchwałę Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14, podjętą w składzie siedmioosobowym, która na gruncie obowiązującego wówczas porządku prawnego odczytywana była jako kontrowersyjna. Sąd Najwyższy stwierdził, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Treść uchwały wywołała poruszenie wśród przedstawicieli doktryny, bowiem dotychczas Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 lutego 1938 r., sygn. akt C I 170/37, a także uchwale z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CZP 6/01, wyraził zgoła odmienny pogląd, aprobujący taką formę prokury. Wobec praktycznych problemów obrotu gospodarczego ustawodawca podjął decyzję o uregulowaniu tej kwestii w drodze nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego odnoszących się do prokury, poprzez dodanie nowego art. 1094  § 11 .

Przepis ten reguluje 2 nowe rodzaje prokury, w tym omawianą prokura łączna niewłaściwa, tj.:

– prokurę łączną, upoważniającą do działania z innym prokurentem, oraz dodatkowo
z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem spółki handlowej;

– prokurę swoiście łączną, zwaną także prokura łączna niewłaściwa, upoważniającą jedynie do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem spółki handlowej.

Przyjęte rozwiązania niewątpliwie mają na celu usprawnienie obrotu gospodarczego poprzez poszerzenie możliwości konfigurowania „zespołu” osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy. Należy zaznaczyć, iż opisana wyżej nowelizacja nie rozstrzyga wprost o dopuszczalności ustanowienia członka zarządu prokurentem, w tym prokurentem łącznym. Niemniej, już teraz pojawiają się głosy, iż w zasadzie jest to możliwe.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie wyżej omówionym, w tym dotyczące rejestracji i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43