• 7 grudnia 2017

NIEZATRZYMANIE SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ

NIEZATRZYMANIE SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca art. 178b przewidujący odpowiedzialność karną za nowe przestępstwo – niezatrzymania się do kontroli drogowej. Ustawodawca wskazanemu art. 178b nadał następującą treść  ,, Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.’’

Należy wskazać, że podobne zachowanie jest uregulowane w art. 92 kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.”

 

W wyniku podobieństw pomiędzy tymi dwoma czynami należy przedstawić różnice pomiędzy nimi, jak i przesłanki, jakie kierowały ustawodawcą podczas nowelizacji kodeksu karnego. Po pierwsze trzeba wskazać, że art. 178b k.k., odmienne od art. 92 k.w., jako jedną z przesłanek popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę, wymaga, aby osoba wydająca polecenie w warunkach art. 178b k.k poruszała się pojazdem lub znajdowała się na statku wodnym lub powietrznym. Należy również wskazać, że literalne brzmienie tegoż przepisu nie wskazuje na poruszanie się statku wodnego lub powietrznego, niemniej odnosząc ten fragment opisu do sytuacji, w jakiej czyn jest popełniany, trudno sobie wyobrazić wydawanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego uczestniczącego w ruchu drogowym z pokładu statku powietrznego, znajdującego się na jakimś lądowisku, czy też statku wodnego, zacumowanego w porcie. Co do zasady zarówno statek wodny jak i powietrzny będą znajdować się w ruchu, na co wskazuje intencja ustawodawcy. Jednocześnie polecenie zatrzymania się może być wydane wyłącznie przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, a jednocześnie musi być wyrażone łącznie przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Nie wypełni, zatem znamion przestępstwa niezatrzymania się do kontroli drogowej brak posłuchu dla polecenia wydanego jedynie przy użyciu sygnałów dźwiękowych albo wyłącznie sygnałów świetlnych.

 

Ustawodawca wprowadzając do kodeksu karnego art. 178b miał w zamyśle objęcie nim sytuacji, kiedy to oprócz niezatrzymania się do kontroli przez prowadzącego pojazd mechaniczny, kontynuuje on dalszą jazdę, czyli jego zachowanie należy uznać za desygnat pojęcia ucieczki. Ustawodawca uzasadniając konieczność wprowadzenia w/w przepisu do kodeksu karnego przyjął założenie, że kontynuowanie jazdy i ucieczka przed organem kontrolującym ruch drogowy w każdym przypadku potencjalnie może powodować zagrożenie w ruchu drogowym, chociażby pośrednie. Jest tak z tego powodu, że ucieczka odbywa się na drodze publicznej, często na chodniku, drodze dla rowerów, ale nawet i w innym miejscu publicznym (np. w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu), – czyli w miejscu, w którym nawet, jeżeli akurat nie ma ludzi, to w każdej chwili może ktoś się pojawić, gdzie znajdują się przedmioty narażone na uszkodzenie lub zniszczenie – samochody, wiaty przystankowe, ogrodzenia, domy itd. Innymi słowy każde takie zachowanie niesie, choćby potencjalne, zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego, które wyraża się w samej ucieczce przed organami kontroli ruchu drogowego, a w związku z tym jest zbędne wskazywanie spowodowania zagrożenia wśród znamion typu czynu zabronionego z art. 178b KK.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej udzielanej zarówno osobom podejrzanym, jak i pokrzywdzonym przestępstwem – niezatrzymania się do kontroli drogowej. Cechuje nas w tej mierze wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43