• 25 czerwca 2021

Termin do złożenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

Termin do złożenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

 Zgodnie z art. 52 § 2 kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka) musi nastąpić przed upływem 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.Jak rozumieć ów jednomiesięczny termin i od jakiej daty zaczyna on swój bieg?

Powyższą kwestię wyjaśnił w treści postanowienia z dnia 21 stycznia 2021r Sąd Najwyższy (Sygn. akt III PSK 8/21). Orzeczenie to wyjaśnia, iż data uchybienia obowiązkom przez pracownika nie zawsze uruchamia bieg wskazanego, krótkiego terminu. Może się bowiem zdarzyć, iż dla potwierdzenia zarzutów potrzebne jest wdrożenie postępowania wyjaśniającego, w tym zasięgnięcie specjalistycznej opinii, co wymaga dłuższego, czasem kilkumiesięcznego, jak w procedowanej sprawie czasu. Na jej kanwie Sąd Najwyższy orzekł, że dopiera chwila, kiedy wiarygodna informacja o uchybieniach pracownika (np. po przeprowadzonej kontroli i wydanej w oparciu o jej ustalenia opinii) dotarła do pracodawcy uruchamiany jest bieg jednomiesięcznego terminu do złożenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika.

 

 

Kontakt z nami
41 362 69 43