• 6 listopada 2018

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Unieważnienie umowy kredytu frankowego stało się obiektem zainteresowań coraz większej grupy konsumentów, którzy zawierając umowę kredytu we frankach szwajcarskich popadli w trudne do spłacenia zobowiązania, a to z uwagi na nagły wzrost kursu waluty – franka szwajcarskiego. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie zostali należycie poinformowani przez kredytodawców o istotnych informacjach dotyczących zawieranej umowy, w szczególności związanych z wahaniem kursu waluty. W związku ze skalą tych praktyk, które urosły do rangi problemu społecznego, obecnie toczy się wiele postępowań sądowych w tym przedmiocie. Wyrokiem z dnia 29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXV C 590/17 orzekł unieważnienie umowy kredytu frankowego indeksowanego, biorąc za podstawę treść art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ten precedensowy wyrok stanowi bez wątpienia szansę dla innych konsumentów, którzy w przeszłości zdecydowali się zawrzeć umowę kredytu frankowego.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Jednocześnie ustawodawca wskazał w ust. 3 tegoż artykułu, że wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być w szczególności: zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu, a także nieujawnienie handlowego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powoduje to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

 

W przypadku wystąpienia wskazanych powyżej praktyk konsument może zastosować art. 12. ust. 1 pkt 4 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych, który stanowi, iż w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

 

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt omawianego orzeczenia należy wskazać, że Sąd stwierdził, iż kredytodawca, tj. bank dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej poprzez zaniechanie przedstawienia kredytobiorcy w sposób rzetelny istotnych informacji o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, w szczególności poprzez niewskazanie skutków zmiany kursu waluty do historycznego poziomu 3,10 PLN/CHF, co dla przedmiotowej umowy kredytu stanowiło wzrost kursu o 50%, a to w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na wzrost wysokości poszczególnych rat, do spłaty których zobowiązany był kredytobiorca.

 

Sąd w omawianym postępowaniu stwierdził, iż standardowa informacja przekazywana kredytobiorcy przez bank, która wyjaśnia tylko i wyłączenie wpływ wahania kursu o 15% na wysokość poszczególnych rat spłaty kredytu dla przykładowej umowy kredytu w wysokości 150.000 zł zawartej na okres 15 lat nie była w tym wypadku wystarczająca, bowiem nie odzwierciedlała rzeczywiście występującego ryzyka wzrostu kursu, które już wówczas można było prognozować na co najmniej 50%. Bez wątpienia należy uznać, że brak podania takowych informacji przez bank wpłynął bezpośrednio na zawarcie umowy kredytowej przez konsumenta. Orzekając w sprawie Sąd zobowiązał również strony do wzajemnego rozliczenia, poprzez obowiązek zwrotu na rzecz banku przez konsumenta kwoty wypłaconego kredytu.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż unieważnienie umowy kredytu frankowego jest jedną z dziedzin, którą zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tej mierze szczególny profesjonalizm i rozległa wiedza.

Kontakt z nami
41 362 69 43