• 2 stycznia 2019

WYPŁATA WYNAGRODZENIA

WYPŁATA WYNAGRODZENIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Wypłata wynagrodzenia jest jednym z obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika. Zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa. Jednocześnie jak stanowi art. 86 § 2 kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowa wypłata wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Należy przy tym wskazać, że do tej pory zasadą była wypłata wynagrodzenia w gotówce, bezpośrednio do rąk pracownika. Zgodnie z brzmieniem art. 86 § 3 kodeksu pracy sprzed dnia 1 stycznia 2019 r., obowiązek wypłacania wynagrodzenia mógł być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowił układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie. Znowelizowana treść art. 86 § 3 kodeksu pracy, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. zniosła zasadę wypłaty wynagrodzenia w gotówce, bowiem obecnie przedmiotowy przepis stanowi, iż wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba, że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o to, aby wypłata wynagrodzenia była dokonywana do rąk własnych.

 

Nadmienić należy, iż pracodawca do dnia 22 stycznia 2019 r. ma obowiązek udzielenia informacji wszystkim swoim pracownikom, którzy pobierają wynagrodzenie wypłacane do rąk własnych o zmianie przepisów, które implikują konieczność podania numeru rachunku bankowego, na który będzie przelewane przez pracodawcę należne pracownikowi wynagrodzenie, bądź też o możliwości złożenia stosownego wniosku przez pracownika, jeżeli chce on nadal otrzymywać wynagrodzenia w gotówce, płatne do rąk własnych.  Sposób poinformowania pracowników przez pracodawcę o powyższym nie został szczegółowy zdefiniowany przez ustawodawcę. Pracodawcy mogą zatem spełnić swój obowiązek informacyjny w odmienny sposób, np. poprzez poinformowanie każdego z pracowników z osobna na piśmie, dokonanie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, czy też chociażby za pomocą rozesłania do pracowników informacji w wiadomości mailowej. Jednakże wskazania wymaga, iż w sytuacji, gdy u danego pracodawcy nikt nie otrzymuje wynagrodzenia płatnego w gotówce do rąk własnych, to na takim pracodawcy nie ciąży w/w obowiązek informacyjny.

 

Od daty poinformowania pracownika o powyższym, ma on termin 7 dni na podanie pracodawcy numeru rachunku bankowego, tudzież złożenia odpowiedniego wniosku w przedmiocie otrzymywania wynagrodzenia jak dotychczas, tj. w gotówce do rąk własnych. Niezłożenie przez pracownika stosownego wniosku skutkuje tym, iż pracodawca ma obowiązek dokonywania wypłaty wynagrodzenie w formie przelewu bankowego. Jednakże w sytuacji, gdy pracownik nie złożył w/w wniosku, ale także nie podał numeru rachunku bankowego, pracodawca powinien wypłacać mu wynagrodzenie nadal w formie gotówkowej do rąk własnych.

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż ustawodawca nowelizując przepisy prawa pracy ustanowił od dnia 1 stycznia 2019 r. zasadę prymatu wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika, a nie jak dotychczas wypłaty w gotówce do rąk własnych.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż prawo pracy jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tej mierze szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43