Zakres praktyki

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji społecznych, podmiotów administracji publicznej oraz klientów indywidualnych.

Mając świadomość wzajemnego przenikania się poszczególnych gałęzi prawa wychodzimy z założenia, że szerokie spektrum naszej działalności pozwala na objęcie naszych klientów kompleksową opieką prawną. Chronimy interesy naszych klientów zarówno w prowadzonych mediacjach i negocjacjach, jak też zapewniając profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i organami oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Przygotowujemy projekty umów, regulaminów i innych aktów prawnych obowiązujących w spółkach, spółdzielniach, przedsiębiorstwach i innych instytucjach. Zapewniamy obsługę zgromadzeń organów statutowych podmiotów gospodarczych, a także stowarzyszeń i fundacji. Służymy pomocą prawną zarówno na etapie kreowania nowych form działalności gospodarczej, ich prowadzenia, a także likwidacji czy też restrukturyzacji lub upadłości.

Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze interes i dobro klienta.

Na wszystkich etapach powierzonych nam spraw pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi mocodawcami celem wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, w tym także ugodowego zakończenia sporów. Oferujemy także specjalistyczne doradztwo – zarówno w bieżących sprawach naszych klientów, jak też w ramach kompleksowej, długofalowej współpracy.

Kancelaria jest zarówno organizatorem jak i uczestnikiem szkoleń, konferencji, wykładów, paneli dyskusyjnych z zakresu wielu dziedzin prawa prowadzonej praktyki adwokackiej. Wspomniana aktywność pozwala nam nie tylko na przekazywanie wiedzy i zdobytych w naszej pracy doświadczeń specjalistom z innych dziedzin, ale też na wymianę poglądów, opinii, stanowiąc dla nas źródło wielkiej satysfakcji.

Często najlepszym sposobem na zakończenie sporu jest jego ugodowe, pozasądowe rozstrzygnięcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, mając przy tym świadomość rosnącej doniosłości postępowania arbitrażowego i mediacyjnego zarówno w procesie cywilnym jak i karnym, Kancelaria świadczy pomoc prawną również w zakresie ugodowego rozwiązywania zaistniałych sporów.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych przy tworzeniu (m.in. przygotowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń) rejestrowaniu (wpis i zmiana danych w KRS) i bieżącej obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń. Nasza praktyka w tym zakresie obejmuje także udzielanie pomocy prawnej związanej z uzyskaniem przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz wpieranie tego rodzaju podmiotów w prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Pomagamy naszym klientom również w sprawach z zakresu wpisów danych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym: rejestracją i dokonywaniem zmian wpisów dotyczących podmiotów figurujących w KRS, podejmowaniem działań w sprawie wykreślenia danego podmiotu z Rejestru i inne. Pozasądowe czynności podejmowane przez Kancelarię w tym obszarze dotyczą również badania treści wpisów w KRS na potrzeby innych postępowań.

Kancelaria zajmuje się zarówno czynnościami pozasądowymi (badanie treści księgi wieczystej, udzielanie bieżących porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych), jak i czynnościami dotyczącymi stricte postępowania sądowego wieczystoksięgowego (zakładanie ksiąg wieczystych, przygotowywanie wniosków o wpisu lub wykreślanie praw i roszczeń w księdze wieczystej) a także postępowań związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych (m.in. uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym).

W sprawach administracyjnych Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania administracyjnego (przed organami administracji publicznej), sądowoadministracyjnego (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym) jak i postępowania egzekucyjnego w administracji. Zakres usług obejmuje w szczególności reprezentowanie klientów na poszczególnych etapach postępowania, przygotowywanie środków odwoławczych, sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych.

W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie (występujemy zarówno w sprawach o naruszenie dóbr osobistych jak i w innych sprawach o charakterze odszkodowawczym – wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie i mieniu, etc.), sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, współwłasność, ochrona posiadania, własność lokali, rozgraniczenia, nabycie własności przez zasiedzenie bądź uwłaszczenie, służebności, sprawy z zakresu ksiąg wieczystych), prawa prasowego oraz sporządzaniem i opiniowaniem umów. Udzielamy w tym zakresie porad prawnych, sporządzamy opinie prawne jak i reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Działalność Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego oscyluje wokół kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych – zarówno spółek prawa handlowego (kapitałowych i osobowych) jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów, sporządzaniem opinii prawnych, reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji. W ramach postępowań sądowych o charakterze gospodarczym specjalizujemy się w szczególności w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółki i przedsiębiorców za wynikłe z prowadzonej przez nich działalności zobowiązania.

W sprawach karnych reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach spraw (sprawy karne, karne skarbowe, o wykroczenia i o wykroczenia skarbowe) zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i jurysdykcyjnym, przed sądami wszystkich instancji a także w postępowaniu wykonawczym. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego – obszaru prawa karnego, którego znaczenie na przestrzeni lat wzrasta wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego. Adwokaci Kancelarii występują zarówno w charakterze obrońców jak i pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych. Doświadczenie zawodowe Adwokata Stanisława Szufla, obrońcy w licznych medialnych procesach, daje rękojmię właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

Działalność Kancelarii w zakresie prawa pracy polega zarówno na prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i instytucji jak i świadczeniu bieżącej pomocy prawnej klientom indywidualnym. Tworzenie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń, sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych jak również występowanie w sporach sądowych, w tym także w sprawach o mobbing i dyskryminację w zatrudnieniu, stanowi jeden wielu z zakresów usług.

Charakter spraw z zakresu prawa rodzinnego wymaga szczególnej troski ze strony pełnomocnika, wrażliwości i umiejętności pogodzenia niejednokrotnie diametralnie odmiennych stanowisk stron konfliktu. Kierując się tymi zasadami świadczymy pomoc prawną m.in. w sprawach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa, alimentacyjnych (o zasądzenie alimentów, o podwyższenie lub obniżenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi, dotyczących władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej i inne.

Kancelaria zajmuje się zarówno opiniowaniem zagadnień z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak i występowaniem w imieniu klientów na wszystkich etapach procedury upadłościowej (upadłość przedsiębiorców i upadłość konsumencka) i w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Z uwagi na posiadanie przez Adwokat Agnieszkę Szufel-Figurską licencji doradcy restrukturyzacyjnego, Kancelaria prowadzi również specjalistyczne doradztwo w zakresie restrukturyzacji i sanacji prawnej podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi doradcze na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów i zarządców wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się także przygotowaniem regulaminów, projektów umów i statutów, udziela pomocy oraz wsparcia prawnego w organizacji i przeprowadzaniu zebrań spółdzielni i wspólnot, a także w postępowaniu sądowym, mediacjach i negocjacjach.

Działania Kancelarii obejmują szeroki zakres czynności podejmowanych zarówno na etapie przedsądowej windykacji należności, w tym przygotowywanie i opiniowanie treści pozasądowych porozumień pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w sprawie dobrowolnej spłaty dłużnej należności, jak i występowanie w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Należy pamiętać, że sukces pozasądowej windykacji świadczeń pieniężnych jak i skuteczność czynności egzekucyjnych zależy w dużej mierze od inicjatywy wierzyciela oraz doświadczenia i zaangażowania jego pełnomocnika. Świadczymy również pomoc w zakresie sporządzania i popierania przed sądami powództw przeciwegzekucyjnych.

W zakresie ochrony własności intelektualnej Kancelaria zajmuje się przede wszystkim doradztwem odnośnie czynów nieuczciwej konkurencji, produkcji telewizyjnej i radiowej, przygotowywaniem, analizą i opiniowaniem projektów umów licencyjnych, umów o stworzenie utworu lub przeniesienie praw majątkowych do utworu i innych transakcji, doradztwem w zakresie nabycia, obrotu i wykorzystania własności intelektualnej, a także kompleksowym doradztwem na rzecz twórców, artystów i wykonawców. Kancelaria korzysta w tej mierze z bogatego doświadczenia Adwokat Agnieszki Szufel-Figurskiej w obsłudze prawnej wiodących instytucji kultury w regionie.

W zakresie zamówień publicznych Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, tak podmiotów prywatnych jak i publicznych. W ramach świadczonych usług zajmujemy się opiniowaniem specyfikacji ogólnych warunków zamówienia, uczestniczeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentacją klientów w postępowaniach odwoławczych, sporządzaniem opinii prawnych. Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem i opiniowaniem regulaminów udzielania zamówień poniżej kwot przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt z nami
41 362 69 43