• 3 kwietnia 2020

ZDALNE ZWOLNIENIE PRACOWNIKA

ZDALNE ZWOLNIENIE PRACOWNIKA

150 150 jamar

Wobec powszechnie panującej epidemii Covid-19 wpływającej niekorzystnie na sytuację ekonomiczną zarówno w Polsce, jak i na świecie, pracodawcy zaczęli masowo redukować zatrudnienie w prowadzonych przez siebie zakładach pracy. Zwolenie pracownika z pracy będzie wiązało się jednak z szeregiem trudności natury logistycznej. Przede wszystkim, trzeba mieć tu na uwadze aspekt doręczania pisemnych wypowiedzeń umów oraz brak bezpośrednich kontaktów pracownika z przełożonym. Rozwiązanie umowy o pracę stanowi bowiem bardzo sformalizowany proces, którego prawidłowe przeprowadzenie wymaga spełnienia licznych wymogów zawartych w Kodeksie pracy. Wymogi te dotyczą między innymi kwestii skuteczności doręczeń wypowiedzeń umowy o pracę, ich pisemności, konieczności podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz poinformowania o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy w terminie 21 dni od doręczenia wypowiedzenia.

 

Przy zachowaniu wymienionych powyżej restrykcji, po uprzednim własnoręcznym podpisaniu wypowiedzenia umowy, pracodawca lub inna umocowana osoba może przesłać wypowiedzenie pracownikowi na jego adres domowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem. Takie zdalne zwolnienie pracownika wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Przede wszystkim pracodawca nie będzie w stanie precyzyjnie dowieść w jakiej konkretnie dacie i godzinie pracownik otrzymał wypowiedzenie. Ponadto, może okazać się iż w chwili otrzymania wypowiedzenia pracownikowi zostało przyznane zwolnienie lekarskie lub np. zawnioskował on o urlop na żądanie. Zdalne zwolnienie pracownika nie może również nastąpić w przypadku, gdy pracownik jest nieobecny w pracy ze względu na sprawowaną osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają bowiem pracodawcy wypowiadania umowy o pracę podczas urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Zdalne zwolnienie pracownika może nastąpić także drogą elektroniczną. W takim wypadku forma pisemna będzie zachowana jeżeli pracownik otrzyma emaila z załącznikiem zawierającym wypowiedzenie o pracę, uprzednio podpisanym za pomocą certyfikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

 

Innym sposobem na zdalne zwolnienie pracownika jest jednoczesne przeprowadzenie z  pracownikiem rozmowy telefonicznej (w formie konferencji) lub wideokonferencji z udziałem świadka po stronie pracodawcy, podczas której pracownikowi zostanie wysłane emailem w czasie rzeczywistym wypowiedzenie. Wartym zaznaczenia jest jednak fakt, iż świadek musi być upoważniony do przetwarzania danych osobowych zwalnianego pracownika oraz mieć  świadomość obowiązku zachowania poufności tych danych. Rekomendujemy aby funkcja świadka była pełniona przez bezpośredniego przełożonego pracownika lub przedstawiciela działu kadr.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż spory wynikłe ze stosunku pracy są jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tym zakresie szczególny profesjonalizm, rozległa wiedza i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43