Zespół

STANISŁAW SZUFEL

ADWOKAT

Założyciel Kancelarii Adwokackiej w Kielcach. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Świętokrzyskiej Palestry. W latach 1989-2007 pełnił funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym (obrona w procesach z oskarżenia publicznego i prywatnego, w postępowaniach przygotowawczych, rozpoznawczych, związanych z wykonaniem orzeczonej kary, a także reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym). Prowadzi również sprawy z dziedziny prawa rodzinnego (rozwody, separacje), prawa spadkowego oraz o zasądzenie odszkodowań (błędy w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne i inne). Udziela pomocy prawnej w zakresie doradztwa, reprezentacji przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi, a także w toku mediacji zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i klientów będących osobami fizycznymi. Pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Autor książki „ Trochę o sprawiedliwości, dawnej adwokaturze i życiu”. Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich z siedzibą w Kielcach.

Dziedziny: prawo karne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo medyczne, doradztwo prawne, reprezentacja w procesach, reprezentacja w postępowaniu arbitrażowym

AGNIESZKA SZUFEL-FIGURSKA

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, warsztatów z zakresu sztuki negocjacji organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 908). Od 1995 r. członek Kancelarii Adwokackiej. W swojej praktyce adwokackiej reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi, uczestniczy w negocjacjach i mediacjach, przygotowuje opinie prawne oraz zajmuje się doradztwem prawnym. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym także w prawie gospodarczym. Zajmuje się problematyką związaną z tworzeniem, przekształcaniem, restrukturyzacją i sanacją podmiotów gospodarczych (procedury naprawcze, upadłościowe i likwidacja), a także w zakresie upadłości przedsiębiorców i konsumentów oraz windykacją i egzekucją roszczeń i należności. Prowadzi sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych, w tym także związanych z działalnością gospodarczą stron (podział majątku, zniesienie wspólności ustawowej). Włada językiem angielskim.

Dziedziny: prawo cywilne i gospodarcze, restrukturyzacja i sanacja podmiotów gospodarczych, postępowania upadłościowe przedsiębiorców i upadłość konsumencka, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja, sprawy rodzinne, doradztwo prawne, przygotowywanie ekspertyz prawnych i projektów umów, reprezentacja w procesach sądowych, mediacjach, negocjacjach, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego

ŁUKASZ WŁODARCZYK

ADWOKAT

Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a także studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W okresie odbywania studiów był członkiem Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej przy macierzystej uczelni, współpracował również z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Słuchacz Lubelskiej Szkoły Biznesu, uczestnik konferencji naukowych, w tym międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w 2013 r. w Sejmie i Senacie RP pn. „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyki w kancelariach kieleckich i lubelskich. W pracy zawodowej koncentruje się na prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, świadczy również pomoc prawną klientom indywidualnym, w tym w zakresie reprezentowania w postępowaniach sądowych: cywilnym, karnym i administracyjnym. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, odszkodowaniach, sprawach z zakresu prawa rzeczowego i zobowiązań a także w zakresie zamówień publicznych. Włada językiem angielskim.

Dziedziny: prawo gospodarcze, odszkodowania, postępowania sądowe, prawo rzeczowe, zobowiązania, zamówienia publiczne, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego

ROBERT KOZUBEK

ADWOKAT

Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej. W 2017 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, osiągając jedną z najwyższych średnich ocen cząstkowych – 5,1. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kieleckich, katowickich i warszawskich kancelariach prawnych biorąc czynny udział w prowadzeniu obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, w tym m. in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto doświadczenie uzyskiwał w Prokuraturze Rejonowej w Kielcach oraz w jednej z kieleckich Kancelarii Notarialnych. W trakcie studiów działał w studenckiej poradni prawnej świadcząc pomoc prawną osobom niezamożnym. Jego zainteresowania prawne koncentrują się wokół prawa cywilnego, w szczególności zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną, podziałem majątku wspólnego i spadkowego, a także postępowania cywilnego i prawa gospodarczego. Posiada również doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi oraz w zakresie sporządzania projektów umów dotyczących prawa cywilnego. Jest autorem oraz współautorem artykułów o tematyce związanej z szeroko rozumianym prawem cywilnym, opublikowanych na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. Włada językiem angielskim.

Dziedziny: prawo cywilne i gospodarcze, doradztwo korporacyjne, postępowania sądowe, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe

e-mail: r.kozubek@op.pl

EWA FIGURSKA-SZCZEPANIK

ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2015 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego w ramach współpracy z Catholic University of Washington. Posiada certyfikat potwierdzający biegłą znajomość prawniczego języka angielskiego – International Legal English Certificate. Prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań. Posiada doświadczenie w sporządzaniu projektów umów oraz pism procesowych. W Kancelarii odpowiada za kontakt z zagranicznymi klientami w języku angielskim.

Dziedziny: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze, postępowanie rejestrowe, postępowanie wieczystoksięgowe, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, upadłość konsumencka

PIOTR RODAK

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów uczestnik wielu konferencji naukowych. Od 2017 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kieleckich kancelariach adwokackich biorąc czynny udział w prowadzeniu obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych. Ponadto praktykował w jednostkach Prokuratury i Sądów. Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, projektów umów, a także reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi. Jego zainteresowanie zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianego praca cywilnego, gospodarczego oraz karnego. Prywatnie pasjonat sportu. Włada językiem angielskim.

MARTA ROŻEK

ASYSTENT PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Wydziale Humanistycznym tutejszego Uniwersytetu. Po uzyskaniu tytułu magistra planuje rozpocząć studia doktoranckie, podczas których podejmie się analizy językoznawczej polskich kampanii prezydenckich po 1989 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w kieleckim oddziale Gazety Wyborczej, w sztabie wyborczym Bogdana Wenty, kandydata do Parlamentu Europejskiego oraz Dziale Marketingu i PR drużyny siatkarskiej Effector Kielce. Jej zainteresowania koncentrują się wokół polityki, marketingu politycznego oraz bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie. Odpowiedzialna jest za organizację pracy i sprawne funkcjonowanie Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. kontakt z klientami, pomoc w obowiązkach służbowych Adwokatów, odpowiedzialność za korespondencje i dokumenty prawne oraz dbanie o dobry wizerunek Kancelarii. Włada językiem angielskim.

KLAUDIA LESISZ

ASYSTENT PRAWNY

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. Ukończyła studia na kierunku Administracja, zarówno stopień licencjacki jak i magisterski. Obecnie w celu poszerzenia swoich kwalifikacji kończy szkolenie z zakresu „Księgowy z arkuszami kalkulacyjnymi w zarządzaniu”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Gminy Tczów oraz w biurze podróży eSky.pl. Interesuje się dobrą książką, sportem oraz muzyką. Odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie Kancelarii. Do jej obowiązków należy m.in. kontakt z klientami, pomoc w obowiązkach służbowych Adwokatów, odpowiedzialność za korespondencje i dokumenty prawne oraz dbanie o dobry wizerunek Kancelarii.

KATARZYNA PONIEWAZIK

PRAKTYKANT

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka programu Erasmus+ na Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale we Włoszech. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół praktyk w warszawskich kancelariach adwokackich, gdzie uczestniczyła w szeroko rozumianej obsłudze prawnej klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Po uzyskaniu tytułu magistra planuje rozpocząć aplikację adwokacką oraz kontynuować naukę na studiach podyplomowych z zakresu prawa lotniczego. Interesuje się fotografią i sportami lotniczymi, w szczególności szybownictwem. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt z nami
41 362 69 43