• 29 września 2023

EGZEKUCJA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

EGZEKUCJA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Codzienna praktyka Kancelarii pokazuje, iż niewielu naszych Klientów ma wiedzę o istnieniu instrumentów prawnych, pozwalających na zdyscyplinowanie rodzica niewykonującego orzeczenia Sądu bądź ugody zawartej przed Sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów z małoletnim. Podkreślamy zatem, iż konsekwencją naruszania nałożonych obowiązków może być wszczęcie dwuetapowego postępowania wykonawczego.

Pierwszy, rozpoznawczy etap postępowania wykonawczego, inicjuje złożenie wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej. W treści wniosku wystarczy wykazanie istnienia uzasadnionej obawy naruszenia przez rodzica obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem. Ustawa nie wyznacza dolnej i górnej wysokości kwoty zagrożenia, co nie oznacza dowolności Sądu w jej ustalaniu. W pierwszej kolejności Sąd poddaje bowiem ocenie sytuację osobistą i majątkową rodzica, a następnie analizuje również stopień dokonanego naruszenia (uporczywość działania naruszającego). Pierwszy etap postępowania kończy wydanie przez Sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty wobec rodzica naruszającego obowiązki wynikające z ww. rozstrzygnięć w sprawie kontaktów z dzieckiem.

Po wydaniu ww. orzeczenia, w przypadku, jeżeli rodzic nadal nie respektuje spoczywających na nim obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, kolejnym krokiem jest złożenie drugiego wniosku, tym razem o nakazanie zapłaty kwoty stanowiącej iloczyn liczby naruszeń i kwoty określonej uprzednio w zagrożeniu. Należy pamiętać, iż zmiana wysokości sumy określonej w postanowieniu o zagrożeniu może nastąpić jedynie w przypadku szczególnej zmiany okoliczności. Drugi etap kończy wydanie przez sąd opiekuńczy postanowienia nakazującego zapłatę. Sankcja finansowa ma na celu zmuszenie rodzica do przestrzegania orzeczenia Sądu.    

Kancelaria Szufel specjalizuje się w prawie rodzinnym i z sukcesami prowadzi sprawy w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym kontaktów z małoletnimi dziećmi jak również ich egzekwowania w wyżej opisanym trybie.

Kontakt z nami
41 362 69 43