• 20 października 2023

NOWE DYREKTYWY UNIJNE W POLSKIM PRAWIE PRACY

NOWE DYREKTYWY UNIJNE W POLSKIM PRAWIE PRACY

150 150 Kancelaria Adwokaci Szufel

Kancelaria Szufel od wielu lat z wielkim skupieniem przygląda się bieżącym zmianom w prawie pracy, tak aby zagwarantować Państwu kompleksową pomoc w zakresie ochrony słusznych interesów związanych z zatrudnieniem.   

Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, która wdraża dwie dyrektywy unijne – dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life-balance) oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa rodzicielska).

Już od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą korzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Nowelizacja wprowadziła również dodatkowe przywileje dla rodziców (opiekunów) dzieci do 8 roku życia, umożliwiając elastyczną organizację czasu pracy, a także wydłużyła urlop rodzicielski do 41 tygodni w przypadku, gdy w trakcie porodu na świat przyszło jedno dziecko oraz do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Co ciekawe, pracownikom przysługuje obecnie 2-dniowe lub 16-godzinne zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia.

Prezentowane rozwiązania stanowią jedynie niewielki urywek zmian wprowadzonych w życie w okresie ostatnich kilku miesięcy. Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości co do zakresu swoich uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, zapraszamy do kontaktu gwarantując profesjonalizm i pełne zaangażowanie w powierzoną nam sprawę ze strony całego Zespołu Kancelarii.

Kontakt z nami
41 362 69 43