• 15 lutego 2024

POZYTYWNA REWOLUCJA W SPRAWACH FRANKOWYCH

POZYTYWNA REWOLUCJA W SPRAWACH FRANKOWYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 14 grudnia 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, w którym po raz kolejny wyraził poparcie dla frankowiczów toczących spory z nieuczciwymi bankami.

Rzeczony wyrok jasno formuje korzystne dla konsumentów-kredytobiorców stanowisko, zgodnie z którym zrównuje początek biegu terminu przedawnienia roszczeń restytucyjnych, wynikających z nieważności umowy z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych, dla konsumentów oraz tych instytucji. Oznacza to, iż termin przedawnienia roszczeń frankowicza wynikających z nieważności umowy kredytowej rozpoczyna bieg w chwili, w której dowiedział się on lub powinien dowiedzieć się o nieuczciwym charakterze warunku powodującego tę nieważność.

Takie rozstrzygnięcie daje frankowiczom możliwość żądania od banków zwrotu całości uiszczonych rat, a nie jak było to do tej pory – jedynie rat nieprzedawnionych.

Ponadto w komentowanym wyroku TSUE wyjaśniono, że bank, w przypadku braku możliwości dalszego obowiązywania umowy po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych, nie może powoływać się na prawo zatrzymania, co do pobranych od konsumenta odsetek za opóźnienie, za okres od otrzymania przez bank wezwania do zwrotu świadczeń oraz uzależniać ich zwrotu od przedstawienia przez tego konsumenta oferty zwrotu kapitału, który to otrzymał od banku. Przy czym dotyczy to sytuacji, w której wykonanie przez bank prawa zatrzymania spowodowałoby utratę przez konsumenta prawa do uzyskania ustawowych odsetek za opóźnienie od momentu upływu terminu nałożonego na bank do wykonania świadczenia.

W niniejszym wyroku Trybunał wyjaśnił również, że bank, który zawarł umowę kredytu hipotecznego z konsumentem, nie ma obowiązku sprawdzenia, czy ten konsument ma wiedzę o skutkach usunięcia klauzul abuzywnych lub o niemożności zachowania mocy wiążącej owej umowy w przypadku usunięcia tych klauzul.

Podsumowując, powyższe rozstrzygnięcie diametralnie polepszyło sytuację frankowiczów toczących spory sądowe z bankami.

Kancelaria Szufel z powodzeniem reprezentuje frankowiczów w sporach z bankami. Cechuje nas w tej kwestii wypracowane latami doświadczenie oraz pełen profesjonalizm. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią celem zapewnienia Państwu kompleksowej opieki prawnej i uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy.

Kontakt z nami
41 362 69 43