• 5 marca 2019

ALIMENTY NATYCHMIASTOWE

ALIMENTY NATYCHMIASTOWE

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Pod koniec lutego bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt reformy prawa rodzinnego, której głównym celem jest skuteczna realizacja obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, poprzez tzw. alimenty natychmiastowe. Nowelizacja zakłada ponadto egzekwowanie praw dziecka do kontaktu z rodzicami, ochronę najmłodszych przed przemocą oraz wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego.

Nowe przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw mają przyczynić się do poprawy sytuacji dzieci, których opiekunowie pozostają ze sobą w konflikcie. Obowiązkiem rodziców, niezależnie od występujących między nimi napiętych relacji, jest troska o własne dzieci i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych. Przysłużyć mają się temu alimenty natychmiastowe, przyznawane od rodzica na rzecz dziecka w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Szybsze uzyskanie świadczenia gwarantować ma uproszczona procedura oraz składanie pozwu na urzędowym formularzu. Poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie dołącza się dowodów. Rozpatrzenie sprawy przez Sąd ma nastąpić w ciągu kilkunastu dni.

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana według jednej uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie ustalić sumę świadczenia w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie.

Nadto, projekt nowelizacji zakłada wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka z chwilą ukończenia przez nie 25 roku życia. Nie dotyczy to jednak dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku, gdy dziecko z ważnych powodów nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, na wniosek uprawnionego Sąd może wydłużyć okres obowiązywania świadczenia.

Nowe rozwiązanie zakłada dodatkową możliwość uzyskania świadczenia alimentacyjnego w ustandaryzowanej wysokości poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty. Co istotne, tak przyznane alimenty natychmiastowe nie wyłączają prawa do ubiegania się o zasądzenie świadczenia w wyższej wysokości na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej przy ubieganiu się o świadczenie alimentacyjne. W tej mierze cechuje nas profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie.

Kontakt z nami
41 362 69 43