• 18 września 2017

Dowód z nagrań w procesie cywilnym pracownika

Dowód z nagrań w procesie cywilnym pracownika

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

Dokonywanie nagrań rozmów z innymi osobami, w tym  także pracownika z jego   pracodawcą  jest często stosowanym sposobem na udokumentowanie ich treści, bowiem dowód z nagrań w procesie cywilnym może okazać się bardzo ważny i przesądzać o skuteczności dochodzonych roszczeń dotyczących  ochrony praw pracowniczych . Należy zatem odpowiedzieć na  pytanie, czy dowód z nielegalnego nagrania pracodawcy przez pracownika ( tj. bez zgody osoby nagrywanej ) jest prawnie dopuszczalny w toku postępowania sądowego.

Dotychczasowa praktyka sądowa w tym względzie nie była jednoznaczna. Sytuacja uległa zmianie, wskutek orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy w dniu 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt II CSK 478/15, w którym Sąd ten stwierdził, iż takie nagrania mogą być dopuszczone jako dowód w postępowaniu cywilnym, jeżeli w ten sposób zapewniają prawo do sprawiedliwego wyroku. Sąd Najwyższy uznał zatem, że jeżeli taki dowód zmierza do ochrony ważnego interesu,  dobra pracownika, to dopuszczalne jest naruszenie prawa do prywatności i tajemnicy komunikowania się.

Pogląd Sądu Najwyższego dopuszczający dowód uzyskany w wyniku nagrywania pracodawcy jako prawnie dopuszczalny został również zaakceptowany przez ustawodawcę, który poprzez nowelizację art. 308 k.p.c. uznał stanowisko Sądu Najwyższego za trafne. Należy jednak pamiętać, że w ocenie dowodu z nagrań w procesie cywilnym prowadzonym przeciwko pracodawcy, Sąd stosuje wszelkie reguły dowodowe stosując odpowiednie przepisy o dowodzie z dokumentów. Takie działanie Sądu ma na celu sprawdzenie czy przeprowadzany dowód nie został w jakikolwiek sposób zmanipulowany lub zniekształcony. Służy to zweryfikowaniu autentyczności tego dowodu.

Należy również wspomnieć, że możliwość nagrywania pracodawcy wprost koresponduje z uprawnieniem pracodawcy do nagrywania pracowników, jednakże w tym wypadku, pracownicy muszą zawsze o takiej praktyce  zostać poinformowani.

Konkludując powyższe rozważania należy stwierdzić, że nagrywanie pracodawcy jest możliwe i często stanowi istotny dowód w toku postępowania sądowego w celu ochrony praw pracowniczych łamanych przez pracodawcę. Pracodawcy mogą jedynie w regulaminie stosowanym w danym przedsiębiorstwie postanowić, iż potajemne nagrywanie będzie traktowane jako ciężkie naruszenie praw pracowniczych i stanowić przesłankę zwolnienia dyscyplinarnego. Mimo tego, pracownik może wykorzystać dowód z nagrań w procesie cywilnym  przed Sądem celem ochrony swoich praw.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy na rzecz pracowników i pracodawców usługi z zakresu prawa pracy. Udzielamy pomocy prawnej o charakterze doraźnym, jak też reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i instytucjami. Opracowujemy projekty regulaminów wewnętrznych i innych dokumentów, wymaganych obowiązującymi przepisami.

Kontakt z nami
41 362 69 43