• 12 października 2017

OPŁATY ZA EKSMISJĘ – NOWE UREGULOWANIA

OPŁATY ZA EKSMISJĘ – NOWE UREGULOWANIA

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W wyniku nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) zmianie uległy opłaty dotyczące przeprowadzania eksmisji przez komorników. Dotychczas komornicy byli uprawnieni do pobierania stałej opłaty od przeprowadzonej eksmisji, ustalonej w wysokości 40 % średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Z racji, iż wynagrodzenie to obecnie wynosi 4.220,69 zł, wskazana powyżej opłata kształtowała się w wysokości 1.668,00 zł. Należy wskazać, iż opłata we wskazanej wysokości była pobierana od każdego pomieszczenia mieszkalnego, określonego w ustawie jako izba. Pod definicją pojęcia izby mieszczą się pokoje i kuchnie. W zakres tej definicji nie wchodzą przedpokoje, korytarze, łazienki itp. Warto jednocześnie zaznaczyć, że przy opróżnianiu lokali o charakterze niemieszkalnym np. garaży, pomieszczeń gospodarczych itp., miała zastosowanie stawka w takiej samej wysokości.

Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów komornicy byli uprawnieni do pobierania całości wskazanej powyżej opłaty, jeżeli chociażby wysłali do dłużnika nakaz opuszczenia lokalu. Często zatem dochodziło do sytuacji, w której dłużnik dobrowolnie opuścił zajmowane pomieszczenie, a jedyną czynnością przeprowadzaną przez komornika było nadanie do dłużnika nakazu eksmisji. Takie sytuacje można określić jako „pozorne eksmisje”.

Obecnie komornik, którego czynności ograniczyły się do wysłania dłużnikowi pisma, w którym nakazuje mu opuszczenie lokalu, będzie mógł pobrać jedynie 1/25 średniego wynagrodzenia, czyli ok. 160,00 zł. Natomiast w przypadku, gdy komornik nie nadał nawet wspomnianego pisma, nie będzie mógł naliczyć żadnych opłat. Obniżeniu ulegnie także opłata stała w przypadku przeprowadzania eksmisji przez komornika. Zmniejszy się ona z 40 % do 20 % średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Jednocześnie należy wskazać, że zostały zniesione koszty eksmisji z tytułu opłaty za asystę policji, a także określony został termin, który może zostać wyznaczony dłużnikowi na dobrowolną wyprowadzkę. Nie może on być krótszy niż 14 dni. Niewątpliwie należy stwierdzić, że opisywana nowelizacja jest jak najbardziej korzystna dla dłużników.

Równocześnie należy wskazać, że uchwalona nowelizacja jest korzystna dla wierzycieli, bowiem zmniejszeniu ulegnie opłata wnoszona przez nich na poczet postępowania egzekucyjnego. Ustawodawca zmniejszył ją ze 100 % przewidywanych kosztów postępowania do 10 % średniego wynagrodzenia, czyli do około 420,00 zł.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż nasza Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz dłużników, jak i wierzycieli na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm.

Kontakt z nami
41 362 69 43