• 25 lipca 2019

PRZEŁOMOWE ORZECZENIE W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

PRZEŁOMOWE ORZECZENIE W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

150 150 Agnieszka Szufel-Figurska

W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI ACa 1712/17 wydał przełomowe orzeczenie w sprawie kredytów frankowych. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest o tyle doniosły, że jest pierwszym w Polsce prawomocnym orzeczeniem unieważniającym umowę kredytu we frankach szwajcarskich. Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę na skutek apelacji banku, który zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt III C 299/15. Przedmiotowym wyrokiem Sąd Okręgowy stwierdził nieważności umowy kredytu we frankach szwajcarskich zawartej pomiędzy powodem a pozwanym bankiem z uwagi na fakt, iż umowa zawierała m. in. niezgodne z prawem klauzule indeksacyjne, które wprowadzały zupełnie dowolne i niejasne sposoby ustalenia indeksacji przez bank, co było w rażący sposób sprzeczne z interesem klienta.

 

Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sądu I Instancji i oddalił apelację banku. Wyrok jest prawomocny i dlatego też należy uznać go za przełomowe orzeczenie w sprawie kredytów frankowych, które zwiększa szanse innych pokrzywdzonych kredytobiorców na pomyślne zakończenie ich postępowań przeciwko bankom. Sąd Apelacyjny jasno stwierdził, że wyrok Sądu Ochrony Konsumentów i Konkurencji z dnia 14 grudnia 2010 r. wydany w sprawie XVII AmC 426/2009, w którym zakwestionowany został sposób przeprowadzania indeksacji przez bank jest wiążący w każdej sprawie przeciwko temuż bankowi. Należy wskazać, że problem poruszony przez Sąd Ochrony Konsumentów i Konkurencji dotyczył przede wszystkich tego, iż bank jednostronnie ustalał sposób indeksacji poprzez stosowaną tabelę kursów walut obcych.

 

Wskazać należy również na fakt, iż Sąd Apelacyjny uznał, że niedozwolona klauzula umowna dotycząca indeksacji powoduje nieważność umowy, gdyż Sąd nie jest władny do zastąpienia usuniętej z umowy klauzuli indeksacyjnej np. średnim kursem Narodowego Banku Polskiego, czy też innym wskaźnikiem. Prowadzi to do konkluzji, że niemożliwe jest ustalenie kwoty udzielonego kredytu we frankach szwajcarskich. Tym samym wydany przez Sąd Apelacyjny wyrok należy ocenić jako przełomowe orzeczenie w sprawie kredytów frankowych.

 

Godne uwagi jest również zachowanie pozwanego banku, który kilka dni po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny zapłacił powodowi kwotę zasądzoną na jego rzecz przez Sąd. Mimo zrealizowania orzeczenia Sądu, bank jasno zaznaczył, iż nie zgadza się w całości z przedmiotowym orzeczeniem i zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego jest jedną z dziedzin, którą zajmuje się nasza Kancelaria. Cechuje nas w tej mierze szczególny profesjonalizm i rozległa wiedza.

Kontakt z nami
41 362 69 43